Blog

Kancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną pomoc prawną dla placówek oświatowych oraz dla podmiotów gospodarczych na terenie całej Polski.

Współpracujemy ze wszystkimi podmiotami funkcjonującymi w sferze oświaty tj. organami prowadzącymi, dyrektorami placówek oświatowych i pracownikami placówek oświatowych.

Prowadzimy pełną obsługę prawną spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółek osobowych, jak również fundacji.

W JAKI SPOSÓB SZKOŁA MOŻE PRZEJŚĆ NA NAUKĘ ZDALNĄ LUB NAUCZANIE HYBRYDOWE ?

Od 1 września 2020 r. placówki oświatowe prowadzą zajęcia w trybie stacjonarnym. Dynamicznie rozwijająca się sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się COVID – 19, konieczność odbywania obowiązku kwarantanny przez nauczycieli i uczniów szkół, rodzi pytania czy aktualnie obowiązujące przepisy prawa oświatowego i przyjęte na ten czas rozwiązania prawne pozwalają na dostosowanie pracy szkoły do aktualnych warunków oraz zapewniają uczniom i nauczycielom bezpieczną naukę i  pracę.
czytaj więcej

Nauczyciel na kwarantannie

Zasady i tryb zapobiegania i zwalczania zakażeń zostały uregulowane w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (dalej: „Ustawa”). W związku z mnogą ilością wprowadzonych przez ustawodawcę pojęć, należy zwrócić uwagę na definicje ustawowe zawarte w art. 2 Ustawy. Kwarantanna stanowi odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. W przypadku osoby chorej albo osoby podejrzanej o chorobę zakaźną mamy do czynienia z izolacją, która może również przybrać formę izolacji w warunkach domowych.
czytaj więcej

Prosta Spółka Akcyjna – podstawowe informacje

Na 1 marca 2021 r. planowane jest wejście w życie nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych.  Nowelizacja wprowadza nowy typ spółki handlowej Prostej spółki akcyjnej  (dalej: „PSA”).  To pierwsza od 1934 r. zmiana w polskim systemie prawnym, która ingeruje tak mocno w kwestie spółek kapitałowych. PSA została stworzona przede wszystkim z myślą o biznesie z wykorzystaniem nowych technologii i działalności innowacyjnej, czyli szeroko pojętych „startupów”.
czytaj więcej

Zmiana przepisów prawa oświatowego w zakresie odbywania obowiązku szkolnego poza szkołą

Do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej wpłynął poselski projekt nowelizujący przepisy ustawy – Prawo oświatowe. Proponowane zmiany istotnie wpływają na dotychczasowy kształt odbywania przez uczniów obowiązku szkolnego poza szkołą (dalej: „Edukacja Domowa”). Kluczową propozycją wnioskodawców projektu jest zniesienie obowiązku uzyskiwania opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej niezbędnej do wniosku o zezwolenie na odbywanie przez ucznia Edukacji Domowej, jak również likwidacja rejonizacji. Przedstawiony projekt wprowadza szereg zmian, które co do zasady powinny ułatwić rodzicom lub opiekunom prawnym wnioskowanie o odbywanie Edukacji Domowej przez ich dzieci.
czytaj więcej

Zmiany w działalności jednostek systemu oświaty w związku ze stopniowym przywracaniem ich funkcjonowania

W niniejszym wpisie poruszymy sytuację prawną związaną ze stopniowym przywracaniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Nowe regulacje, których podstawa prawna wynika z przepisów rozporządzeń, swoim zakresem obowiązywania obejmują zarówno dzieci uczęszczające do klas I-III szkół podstawowych jak również uczniów mających zamiar przystąpić do egzaminu ósmoklasisty.
czytaj więcej

Kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia w okresie epidemii koronawirusa cz. 2

W poprzednim wpisie poruszyliśmy tematykę kryteriów wedle których dyrektorzy winni kierować się wybierając nauczyciela do zwolnienia. Wskazaliśmy, które kryteria - na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego – są dozwolone, a których zastosowanie przez dyrektorów szkół jest niedopuszczalne. W niniejszym wpisie przyjrzymy się bliżej zagadnieniu stosowania dozwolonych kryteriów w odniesieniu do konkretnych przykładów mogących pojawić się na tle sytuacji z koronawirusem.
czytaj więcej

Kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia w okresie epidemii koronawirusa

Epidemia koronawirusa znacząca wpływa na sytuacje finansową placówek oświatowych. Oszczędności nie ominą także szkół, gdyż samorządy oraz inne podmioty je prowadzące i finansujące rozważają np. rezygnację z prowadzenia zajęć dodatkowych w szkołach. Aktualna sytuacja może wpłynąć na ograniczenie pensum nauczycielskiego w szkołach, co z kolei wymusi na ich dyrektorach redukcję etatów nauczycielskich. Sytuacja ta zapewne wybrzmi w okresie ruchu kadrowego, kiedy to dyrektorzy szkół staną przed problemem wyboru kryteriów, według których będą kwalifikować konkretnych nauczycieli do zwolnienia. W tym i kolejnym wpisie postaramy się przybliżyć ten problem i odpowiedzieć na pytanie jaki wpływ na problematykę doboru kryteriów nauczyciela do zwolnienia ma sytuacja wywołana epidemią koronawirusa.
czytaj więcej

Opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, a Edukacja Domowa

Czy opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej jest konieczna przy wydaniu decyzji o odbywaniu przez ucznia Edukacji Domowej ? Na to pytanie znajdą Państwo odpowiedź w poniższym wpisie.
czytaj więcej

Tarcza finansowa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Tarcza finansowa PFR stanowi rządowy program wprowadzany na podstawie ustawy o systemie instytucji rozwoju, którego nadrzędnym celem jest wyeliminowanie negatywnych skutków gospodarczych pandemii wirusa COVID-19. Program przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów ustawy prawo przedsiębiorców. Program zakłada, że podstawowym instrumentem wsparcia finansowego przedsiębiorstw są subwencje finansowe, które przy spełnieniu określonych warunków, będą miały charakter częściowo bezzwrotny. Środki otrzymane przez Beneficjenta mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Program zakłada dwa rodzaje wsparcia finansowego w zależności od charakteru podmiotu wnioskującego: Tarczę finansową dla Mikrofirm oraz Tarczę finansową dla małych i średnich przedsiębiorców (MŚP)
czytaj więcej
Kontakt

Kontakt

    Preferowana metoda komunikacji