Cofnij

Prawo oświatowe
- szkoły
i przedszkola

Nasi prawnicy oferują kompleksową pomoc prawną dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych jednostek oświatowych, jak również wsparcie w kwestiach dotyczących dotacji dla placówek oświatowych. Współpracujemy ze wszystkimi podmiotami funkcjonującymi w sferze oświaty tj. organami prowadzącymi placówki oświatowe, dyrektorami placówek oświatowych i pracownikami placówek oświatowych. Świadczymy usługi prawne na terenie całej Polski.

Zakładanie i organizacja
placówek oświatowych

Zakładanie i organizacja
placówek oświatowych

Zakładanie i organizacja placówek oświatowych o charakterze publicznym i niepublicznym, szkół artystycznych, szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego, jak również oddziałów, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, zespołu placówek oświatowych, przedszkoli, zakładanie żłobków i klubów dziecięcych, obejmująca:

doradztwo prawne w zakresie
zakładania i prowadzenia szkół, przedszkoli oraz placówek innego rodzaju;

sporządzanie i opiniowanie aktu
założycielskiego placówki oraz statutu placówki (tj. statut szkoły);

reprezentowanie szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych przed jednostką samorządu terytorialnego i przed kuratorem oświaty w zakresie rejestracji placówki
i uzyskania uprawnień placówki publicznej.

Doradztwo prawne
w zarządzaniu szkołą
i przedszkolem

Doradztwo prawne
w zarządzaniu szkołą
i przedszkolem

Nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielami
na podstawie aktu mianowania lub umowy o pracę;

Nawiązywanie stosunku pracy
z innymi pracownikami placówek

Sporządzanie i weryfikacja umów,
porozumień i innych dokumentów
prawnych związanych z działalnością placówki oświatowej;

Przekształcenie oddziału
przedszkolnego w przedszkole

Tworzenie zespołu szkół
i wyłączenia z zespołu szkół

Zmiana siedziby placówki

Zmiana organu prowadzącego
placówkę publiczną i niepubliczną

Likwidacja placówki

reprezentowanie i zastępowanie organu prowadzącego placówkę oświatową w postępowaniach administracyjnych prowadzonych wobec placówek, w tym przed sądami administracyjnymi

Rozwiń więcej
Pomoc prawna dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych

Pomoc prawna dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych

 • wystąpienie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego przez radę pedagogiczną;
 • organizowanie konkursu na stanowisko dyrektora, powierzenie stanowiska dyrektora i odwołanie ze stanowisko dyrektora
 • nadawanie stopni awansu zawodowego nauczycielom
 • przekształcanie stosunku pracy z nauczycielem
 • ustalanie wymiaru etatu;
 • sporządzanie umów o pracę i aktów mianowania
 • przenoszenie nauczyciela na inne stanowisko lub do innej placówki
 • rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielem i innymi pracownikami placówki
 • ograniczenie wymiaru zatrudnienia
 • przenoszenie nauczyciela w stan nieczynny
 • sporządzenie skargi do rzecznika dyscyplinarnego
 • sporządzania zażalenia na umorzenie postępowania dyscyplinarnego
 • sporządzanie zażalenia na postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania dyscyplinarnego
 • występowanie w obronie nauczyciela, w przypadku naruszenia jego uprawnień przez osoby trzecie
 • udzielanie urlopów, w tym wypoczynkowego, uzupełniającego i urlopów związanych z rodzicielstwem
 • udzielanie urlopu dla poratowania zdrowia, w tym sporządzania odwołania od orzeczenia lekarskiego do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy
 • obniżenie wymiaru zatrudnienia nauczycielowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego
Rozwiń więcej
Sporządzanie i analiza statutów,
regulaminów, instrukcji oraz innych
aktów wewnątrzzakładowych:

Sporządzanie i analiza statutów,
regulaminów, instrukcji oraz innych
aktów wewnątrzzakładowych:

Sporządzania dokumentów
w procesie rekrutacji uczniów

Przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego,
w tym powoływania komisji kwalifikacyjnej

Odraczanie rozpoczęcia
spełniania obowiązku szkolnego

Udzielenia i cofnięcia zezwolenia na spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem oraz obowiązku szkolnego poza szkołą (edukacja domowa)

Wpływu zmiany obwodu placówek na obowiązek
szkolny ucznia będącego w trakcie edukacji

Kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku
rocznego przygotowania przedszkolnego

Egzekucji obowiązków edukacyjnych

Skreślenia ucznia z listy uczniów

Przeniesienia ucznia do innej placówki

Rozwiń więcej
Dotacje dla szkół
i przedszkoli

Dotacje dla szkół
i przedszkoli

 • audyt rozliczenia dotacji oświatowych
 • doradztwo i sporządzanie opinii prawnych w zakresie bieżących problemów w szczególności związanych z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (zatrudnianie nauczycieli na podstawie umowy o pracę, rozliczenie dotacji na dzieci niepełnosprawne itp.)
 • pomoc prawną w zakresie decyzji o zwrocie dotacji nienależnie pobranej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
 • wsparcie prawnika w sporach z jednostkami samorządu terytorialnego
 • reprezentację szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.
Kontakt

Kontakt

  Preferowana metoda komunikacji
  Wybierz minimum jedną formę kontaktu**