Kiedy placówka może być wykreślona z Rejestru Instytucji Szkoleniowych?

Zgodnie z §4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych. Wojewódzki urząd pracy wykreśla instytucję szkoleniową z rejestru niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dalej jako: u.p.z.).

Ustawa wymienia w tym względzie następujące okoliczności:

 • wykreślenie na wniosek instytucji szkoleniowej;
 • stwierdzenie prawomocnym wyrokiem naruszenia przepisów ustawy;
 • zakończenie działalności przez instytucję szkoleniową;
 • niepowiadomienie wojewódzkiego urzędu pracy o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym.

Wyliczenie z art. 20 ust. 6 u.p.z. ma charakter enumeratywny.

O wykreśleniu urząd powiadania instytucję szkoleniową na piśmie przez Wojewódzki Urząd Pracy. Powiadomienie zawiera:

 • nazwę i adres siedziby instytucji szkoleniowej;
 • przyczynę wykreślenia z rejestru.

Wniosek o wykreślenie z Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie, na piśmie – listownie albo w formie elektronicznej – przez portal praca.gov.pl. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Wniosek zawiera jedynie nazwę i adres wojewódzkiego urzędu pracy, dane instytucji szkoleniowej, w tym adres jej siedziby i ewentualnie informacje o utworzonych oddziałach instytucji.

Usługa jest bezpłatna. Jednak w przypadku ustanowienia pełnomocnika do dokonania tej czynności należy uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Urząd sprawdza złożony wniosek pod względem wymagań formalnych, jeżeli zostaną stwierdzone braki to wnioskodawca jest wzywany do ich uzupełnienia, na co ma 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie to wniosek pozostaje bez rozpoznania.

Urząd wykreśla instytucję szkoleniową z rejestru niezwłocznie po otrzymaniu wniosku.

Czy można się odwołać od wykreślenia z RIS?

Aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości odwołania się. Istnieje jednak możliwość wezwania wojewódzkiego urzędu pracy prowadzącego działania w sprawie wykreślenia instytucji do usunięcia naruszenia prawa. Termin wynosi 14 dni od otrzymania z urzędu zawiadomienia o wykreśleniu.

W terminie 30 dni od otrzymania odpowiedzi organu na wezwanie lub w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku – jeżeli organ nie odpowiedział, istnieje możliwość wniesienia skargi do właściwego Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego.

Kompleksowa pomoc w zakresie wykreślenia z RIS

Nasza kancelaria prawna Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego, specjalizuje się w świadczeniu usług z szeroko pojętego prawa oświatowego, w tym także w sprawach z zakresu wykreślenia z Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

 • pod numerem telefonu: +48 533 940 018
 • pod adresem e-mail: kancelaria@kpgio.pl
 • w siedzibie kancelarii: ul. Szlak 20/7, 31-153 Kraków (po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania)

Opracowano na podstawie

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych;
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów PSZ, https://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris, Data odczytu: 2024.05.08;
 • E. Bielak-Jomaa [w:] Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, wyd. II, red. Z. Góral, Warszawa 2016, art. 20.
 • biznes.gov.pl, Złóż wniosek o wykreślenie instytucji z rejestru instytucji szkoleniowych, https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/596, Data odczytu 2024.05.08;
 • wupolsztyn.praca.gov.pl, Wykreślenie z Rejestru Instytucji Szkoleniowych, https://wupolsztyn.praca.gov.pl/wykreslenie-z-rejestru-instytucji-szkoleniowych, Data odczytu 2024.05.08.