Regulamin szkoły

Statut szkoły stosownie do art. 98 ust. 1 pkt 5 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe powinien określać organy szkoły (rada rodziców, rada pedagogiczna i samorząd uczniowski ) oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki współdziałania organów szkoły  oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

Rada rodziców, rada pedagogiczna i samorząd uczniowski ustalają swoje regulaminy działalności. Te regulacje prawne tworzone są autonomicznie przez poszczególne organy na podstawie ustawowych upoważnień i zawierają szczegółowe rozwiązania w kwestii sposobu ich działania.

Wobec obowiązującej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, szkoły i placówki, które zatrudniają co najmniej 50 osób muszą wdrożyć wewnętrzne procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

regulamin szkoły

Regulamin szkoły – podstawa prawna

 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r.  – Karta Nauczyciela,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
opiekun dzienny podstawa prawna

Regulaminy szkół

Nie istnieje katalog zamknięty listy regulaminów obowiązujących w szkołach i placówkach.

Na podstawie wskazanych poniżej aktów prawnych można wskazać na poniższe regulaminy:

 1. Na podstawie ustawy – Prawo oświatowe:
  – regulamin rady pedagogicznej,
  – regulamin rady szkoły,
  – regulamin rady rodziców,
  – regulamin samorządu uczniowskiego.
 2. Zgodnie z ustawą – Karta Nauczyciela:
  – regulamin zakładowego fundusz świadczeń socjalnych,
  – regulamin przyznawania dodatków dla nauczycieli.
 3. Z treści przepisów innych oświatowe wynika konieczność ustalenia:
  – Regulaminu pracy,
  – Regulaminu wynagradzania,
  – Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli.
 4. Z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, wynika obowiązek wdrożenia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

Ze względu na konieczność podejmowania przez szkoły innych działań ustala się w nich m.in. regulaminy:

 • regulamin przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych,
 • regulamin przyznawania pomocy materialnej dla uczniów,
 • regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • regulamin dokonywania oceny pracy nauczycieli,
 • regulamin przyjmowanie uczniów do szkoły i klasy,
 • regulamin organizacji wycieczek,
 • regulamin korzystania z obiektów sportowych.

a w ostatni czasie powszechnie tworzone były regulaminy organizacji zdalnego nauczania.

regulaminy szkół

Kto może pomóc opracować regulamin szkoły?

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego wspiera swoich klientów zapewniając porady prawne z Prawa oświatowego, w tym w obszarze przygotowywania i zmiany regulaminu szkoły. Zapraszamy do kontaktu.

obsługa prawna opiekunów dziennych
Kontakt

Kontakt

  Preferowana metoda komunikacji
  Wybierz minimum jedną formę kontaktu**