Zakładanie szkoły

Szkoła i placówka może być publiczna tj. założona przez jednostkę samorządu terytorialnego lub niepubliczna (określana potocznie prywatną), czyli powołana przez osobę fizyczną lub osobę prawną z sektora prywatnego. Jak przebiega zakładanie szkoły i w jaki sposób możemy Państwu w tym pomóc? Zapraszamy do lektury.

zakładanie szkoły

Rejestracja szkoły niepublicznej

Co jest potrzebne do założenia szkoły?

Aby założyć szkołę prywatną, należy podjąć kilka istotnych decyzji i zgromadzić określone zasoby. Oto najważniejsze elementy:

 1. Forma prowadzenia działalności – to pierwsza z decyzji, jaką należy podjąć. Będzie ona wpływała na dalsze funkcjonowanie działalności. Ustawa dopuszcza możliwość założenia i prowadzenia niepublicznej szkoły przez osobę fizyczną (oczywiście posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub osobę prawną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, fundację lub stowarzyszenie. Jeśli więc podejmiemy decyzję o założeniu osoby prawnej, konieczne jest zarejestrowanie jej w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 2. Lokal spełniający wymogi socjalno-bytowe, sanitarne i bezpieczeństwa przeciwpożarowego – przez uzyskaniem wpisu do ewidencji należy znaleźć lokal odpowiadającym wymogom ustawowym w celu uzyskania opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego i opinii Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Lokal musi być również wyposażonych w obiekty i urządzenia sportowe – poniżej dokładnie wskażę podstawy wymogów,
 3. Statut szkoły– to obowiązkowy dokument każdej placówki, zarówno publicznej jak i niepublicznej. Przy konstruowaniu i sporządzaniu statutu koniecznie należy zapoznać się z art. 98, art. 172 Pr. Oś. i z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół.
 4. Opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego – czas oczekiwania na opinię wynosi co najmniej miesiąc od dnia wpływu wniosku. Wszystkie wymogi i kryteria, jakie musi spełniać lokal, zostały szczegółowo opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
 5. Opinia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej – opinia wydawana jest w oparciu o wymogi lokalu uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
 6. Lista pracowników pedagogicznych i dyrektora – do wniosku o wpis do ewidencji nie trzeba załączać dokumentów potwierdzających uprawnienia kadry.
 7. Pozytywna opinia Kuratora Oświaty

Zgłoszenie do ewidencji musi zawierać, oprócz zobowiązania do przestrzegania warunków określonych w art. 14 ust. 3 Pr. Oś., również pozytywną opinię kuratora oświaty (art. 168 ust.5 Pr. Oś). Uzyskanie i przedstawienie wspomnianej opinii jest obowiązkiem wnioskodawcy. Warunki i zasady wydawania opinii reguluje art. 88 ust. 4 Pr. Oś. i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej.

 

Wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Wymogi formalne wniosku o wpis do ewidencji i listę wymaganych dokumentów stanowiących załączniki określa art. 168 ust. 4 i 5 Pr. Oś.
Decyzja dotycząca wpisu powinna zostać wydana w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.  Jest to jednak termin instrukcyjny, tym samym organ ewidencyjny nie jest nim związany.
W przypadku szkół niepublicznych podstawowych organem ewidencyjnym jest gmina.  Uzyskanie wpisu do ewidencji jest warunkiem sine qua non założenia i prowadzenia szkoły. Warto wiedzieć, że postępowanie nie jest obciążone żadnymi opłatami.
W przypadku Krakowa organem ewidencyjnym jest – Urząd Miasta Krakowa. (Wydział Edukacji, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, Referat Szkół i Placówek Niesamorządowych).

Co zrobić po zarejestrowaniu szkoły?

Po uzyskaniu wpisu należy pamiętać o zgłoszeniu do ZUS, wyborze formy opodatkowania i zawarciu umowy ubezpieczenia OC.

Szkoła będzie również przetwarzać dane osobowe dzieci, rodziców i pracowników. Konieczne tym samym jest zapewnianie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozporządzeniu RODO.

 

Zagrożenia działalności szkoły prywatnej

Analizując zagrożenia związane z założeniem, jak również prowadzeniem tego rodzaju działalności – szkoły niepublicznej należy wziąć pod uwagę wiele czynników.

Argumentami przemawiającymi za założeniem takiej szkoły jest przede wszystkim aktualna sytuacja geopolityczna:

 • ograniczony dostęp do placówek publicznych,
 • zapotrzebowanie na kształcenie dzieci dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań,
 • wzrost zamożności społeczeństwa,
 • szanse na liczne dofinansowanie działalności z JTS, budżetu Państwa lub z funduszy UE.

Jeżeli chodzi o zagrożenia i trudności, które mogą powstać zarówno na etapie zakładania jak również prowadzenia szkoły prywatnej to:

 • czasem długie terminy oczekiwania na uzyskanie opinii Inspektora Sanitarnego i Komendanta Straży Pożarnej, to zaś może wpłynąć na opóźnienia w złożeniu wniosku o wpis do ewidencji, a następnie o dofinansowanie,
 • sztywne zasady dysponowania środkami finansowymi otrzymanymi w ramach dofinansowania działalności. Nie przestrzeganie tych zasad może skutkować wstrzymaniem dotacji lub koniecznością jej zwrotu,
 • mnogość regulacji prawnych (Prawo Oświatowe i nie tylko), które ulegają częstym zmianom i wymagają szybkiego wdrożenia.
zagrożenia działalności szkoły prywatnej

Zakładanie szkoły – kompleksowa pomoc

Jako profesjonalna kancelaria prawa oświatowego, oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania szkół prywatnych (szkół niepublicznych) przez osoby fizyczne i osoby prawne z sektora prywatnego. Zapraszamy do kontaktu.

 

Kontakt

Kontakt

  Preferowana metoda komunikacji
  Wybierz minimum jedną formę kontaktu**