Dzienny punkt opieki nad dziećmi

W ramach dziennego punktu opieki nad dziećmi opiekunowie dzienni, stanowiący jedną z form sprawowania opieki nad dziećmi do lat trzech obok żłobków, klubów dziecięcych oraz niań, mogą realizować zadania związane ze świadczeniem opieki nad dziećmi, ich pielęgnacji oraz wspomagania ich rozwoju psychofizycznego.

 

dzienny punkt opieki nad dziećmi

Punkt dziennej opieki nad dziećmi – podstawa prawna

Ustawodawca nie przewidział  odrębnych przepisów dedykowanych wyłącznie dziennemu punktowi opieki nad dziećmi do lat trzech, dlatego regulacje dotyczące zasad jego organizacji i funkcjonowania należy szukać w przepisach normujących pracę opiekuna dziennego, zawartych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235 ze zm., dalej: „Ustawa”), a dokładniej w jej rozdziale czwartym (art. 36 – art. 47a Ustawy).

obsługa prawna dziennych punktów opieki nad dziećmi

Wymagania dla dziennego punktu opieki nad dziećmi

Zgodnie z przepisami Ustawy opiekun dzienny sprawuje opiekę nad dziećmi w lokalu, do którego posiada tytuł prawny. Tytułem prawnym może być zarówno prawo własności (np. prawo własności nieruchomości budynkowej, czy odrębne prawo własności lokalu), jak i umowa cywilnoprawna, na mocy której opiekun używa cudzego lokalu (np. umowa najmu, czy dzierżawy).

Podmioty zatrudniające opiekuna dziennego mogą udostępnić lub wyposażyć lokal w celu sprawowania przez niego opieki.

Ustawodawca wskazuje również, że w jednym lokalu może być sprawowana opieka przez więcej niż jednego dziennego opiekuna, z tym że w jednym pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci może być sprawowana opieka tylko przez jednego opiekuna. Podsumowując, w takim przypadku każdy opiekun powinien dysponować odrębnym pomieszczeniem, przeznaczonym na pobyt dzieci.

Warto wskazać, że w przedmiocie warunków lokalowych zastosowanie będą mieć także odrębne przepisy, w szczególności rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. 2014 poz. 925 ze zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zm.), czy też ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 ze zm.).

dzienny punkt opieki nad dziećmi wymagania

Jak założyć dzienny punkt opieki nad dziećmi?

Aby móc prowadzić dzienny punkt opieki nad dziećmi do lat trzech opiekun dzienny powinien uzyskać wpis w odpowiednim wykazie prowadzonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W wykazie tym wymienione są nie tylko dane osobowe samych opiekunów (oraz takie informacje jak miejsce sprawowania opieki, liczba miejsc oraz dzieci powierzonych jego opiece, czas jej sprawowania, czy wysokość opłat), ale również dane osobowe dzieci oraz ich rodziców. W przypadku podmiotu zatrudniającego opiekuna dziennego istnieje obowiązek zgłoszenia dziennego opiekuna do wykazu w terminie 14 dni od dnia jego zatrudnienia.

Przed złożeniem wniosku o wpis do wykazu opiekunów dziennych i podmiotów zatrudniających należy zadbać o dysponowanie lokalem i  posiadanie do niego tytułu prawnego. Lokal może zostać poddany wizytacji przed dokonaniem wpisu w wykazie w celu weryfikacji przez organ spełniania stosownych wymogów.

Od momentu wpisu w wykazie dzienny opiekun może sprawować opiekę nad dziećmi.

 

jak założyć dzienny punkt opieki nad dziećmi

Wsparcie prawne dla punktów dziennej opieki nad dziećmi

Kancelaria KPGiO świadczy usługi prawne z zakresu prawa oświatowego, w tym również w sprawach związanych z zakładaniem dziennych placówek opieki nad dziećmi. Nasza kancelaria zapewnia również profesjonalną i kompleksową obsługę prawną w zakresie ich prowadzenia.

Zapraszamy do współpracy.

obsługa prawna opiekunów dziennych
Kontakt

Kontakt

    Preferowana metoda komunikacji
    Wybierz minimum jedną formę kontaktu**