Cofnij

Obsługa prawna spółek

 

Zespół kancelarii posiada wiedzę i wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek prawa handlowego.Współpracujemy ze spółkami komandytowymi, komandytowo – akcyjnymi, spółkami akcyjnymi i prostymi spółkami akcyjnymi, jak również świadczymy usługi kompleksowej obsługi prawnej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek jawnych w całej Polsce.

W ramach stałej współpracy nasz zespół obsługuje również grupy kapitałowe spółek prawa handlowego.

Do najliczniejszych zadań na tym polu należy opracowywanie projektów uchwał organów, przekształcenia spółek, obsługa korporacyjna spółek, pomoc prawna oraz bieżące doradztwo. Obsługa prawna spółek to także świadczenie pomocy w zakresie zakładania i rejestrowania spółek, bieżące doradztwo i bieżąca obsługa korporacyjna. Nasza kancelaria zapewnia również wsparcie opracowywaniu i analizie umów spółek.

Zakładanie i obsługa prawna spółek prawa handlowego

Zakładanie i obsługa prawna spółek prawa handlowego

Nasz zespół zajmuje się świadczeniem usług polegających na kompleksowym zakładaniu i obsłudze prawnej spółek prawa handlowego.

Opracowywanie projektów uchwał i dokumentów organów spółek prawa handlowego

W ramach współpracy Kancelaria świadczy usługi opracowania projektów uchwał i dokumentów organów spółek tj. uchwały Zarządu, Uchwały Rady Nadzorczej, Protokoły Zgromadzeń Wspólników Spółki (Zwyczajne, Nadzwyczajne), Protokoły Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy spółek akcyjnych przejawiające wolę organów w kwestii dalszego funkcjonowania podmiotu.

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego świadczy również usługi związane z przygotowaniem dokumentów związanych z podwyższeniem kapitału spółek, emisją akcji, emisją obligacji, zmianą statutu spółki akcyjnej lub prostej spółki akcyjnej,

Obsługa korporacyjna spółek

W ramach bieżącej działalności oferujemy wyspecjalizowane usługi z zakresu obsługi prawnej spółek prawa handlowego, która obejmuje swoim zakresem w szczególności:

 • przygotowywanie i opracowywanie dokumentów organów spółki (uchwały zarządu, rady nadzorczej, uchwały zgromadzeń wspólników, uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy, uchwały walnego zgromadzenia obligatariuszy),
 • przygotowanie i zaopiniowanie umów spółki (umowy z kontrahentami, dostawcami, klientami itp),
 • przygotowanie i zaopiniowanie regulaminów, statutów, aktów wewnętrznych spółki (min. regulaminy stron internetowych, statuty spółek akcyjnych, statuty prostej spółki akcyjnej, procedura AML, procedura sygnalistów, RODO),
 • pomoc prawna w zakresie prawa handlowego (zmiany umowy spółki, statutów, zmiany w składzie osobowym organów spółki,  podwyższanie kapitału zakładowego spółki, przekształcenia spółek),
 • pomoc prawna w zakresie prawa pracy (sporządzaniem i opiniowanie umów, regulaminów pracy, warunków i zasad nawiązywania współpracy i rozwiązywania umów z pracownikami, przygotowanie i opiniowanie regulaminów pracy zdalnej),
 • reprezentacja w toku postępowania przedsądowego i sądowego (postępowania cywilne, gospodarcze, administracyjne i rejestrowe).
 • współpraca z domami maklerskimi i KDPW w zakresie pełnienia przez nich funkcji  agenta emisji, sponsora emisji, pośrednika rejestracyjnego agenta kalkulacyjnego, agenta płatniczego i agenta dokumentacyjnego.

Zakładanie spółek

Usługa założenia spółki prawa handlowego obejmuje w szczególności:

 • doradztwo prawne w zakresie wyboru właściwego rodzaju spółki prawa handlowego pod kontem bezpieczeństwa prawnego jak również obciążeń podatkowych (doradztwo prawno – podatkowe),
 • przygotowanie umowy spółki i dokumentów stanowiących podstawę do wpisu spółki do KRS (w tym statutu spółki akcyjnej i prostej spółki akcyjnej),
 • kontakt z notariuszem,
 • reprezentacja przed KRS w toku postępowania rejestrowego o wpis spółki do KRS.
Przekształcanie spółek

Przekształcanie spółek

Przekształcanie spółek polega na zmianie formy prawnej dotychczas prowadzonego przedsiębiorstwa. Zaletą przekształcenia biznesu jest m.in. brak obowiązku likwidacji dotychczas prowadzonej firmy. Nowo powstała firma (firma przekształcona) wstępuje w miejsce dotychczasowego przedsiębiorstwa. Zgodnie z zasadą kontynuacji, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Przekształceniu mogą ulec wszystkie spółki prawa handlowego, czyli spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo – akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna oraz prosta spółka akcyjna. Przekształceniu może podlegać też spółka cywilna, a także przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą.

W ramach przekształcenia spółek kancelaria świadczy usługi obejmujące:

 • doradztwo prawne w zakresie wyboru właściwego rodzaju spółki prawa handlowego pod kontem możliwej formy przekształcenia, bezpieczeństwa prawnego jak również obciążeń podatkowych (doradztwo prawno – podatkowe),
 • przygotowanie dokumentów koniecznych do przekształcenia spółki w wybraną formę tj. planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami, uchwały o przekształceniu spółki, powołania członków organów spółki przekształconej albo określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją,
 • kontakt z notariuszem i biegłym rewidentem,
 • reprezentacja przed KRS w toku postępowania rejestrowego o wpis spółki przekształconej i wykreślenie spółki przekształcanej.

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową

Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową następuje, jeżeli:

 • spełnione zostały wymagania określone w Dziale III, Rozdział I k.s.h.
 • za przekształceniem spółki osobowej w kapitałową wypowiedzieli się wszyscy wspólnicy, z tym że w przypadku spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej wystarczy, jeżeli oprócz wszystkich komplementariuszy za przekształceniem wypowiedzą się komandytariusze bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej dwie trzecie sumy sum komandytowych bądź kapitału zakładowego, chyba że umowa albo statut przewiduje warunki surowsze.

 

 

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową

Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową następuje, jeżeli:

 • spełnione zostały wymagania określone w Dziale III, Rozdział I k.s.h.,
 • za przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową wypowiedzieli się wspólnicy reprezentujący co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego, chyba że umowa albo statut przewiduje surowsze warunki.

Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową

Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową następuje, jeżeli spełnione zostały wymagania określone w Dziale III, Rozdział I k.s.h. i:

1)za przekształceniem spółki wypowiedzieli się wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego, większością trzech czwartych głosów, chyba że umowa albo statut przewiduje warunki surowsze;
2)spółka przekształcana ma zatwierdzone sprawozdania finansowe co najmniej za dwa ostatnie lata obrotowe;

 

3)przekształcana spółka akcyjna ma całkowicie pokryty kapitał zakładowy;

 

4)kapitał zakładowy albo kapitał akcyjny spółki przekształconej będzie nie niższy od kapitału zakładowego albo kapitału akcyjnego spółki przekształcanej.

Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową

Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową następuje, jeżeli:

 •  spełnione zostały wymagania określone w Dziale III, Rozdział I k.s.h.
 • za przekształceniem spółki wypowiedzieli się wszyscy wspólnicy.

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

Do przekształcenia przedsiębiorcy wymaga się:

1)sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;
2)złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
3)powołania członków organów spółki przekształconej;
4)zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej;
5)dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przekształcenie spółki cywilnej w jawną

Spółka, o której mowa w art. 860 Kodeksu cywilnego (spółka cywilna), może być przekształcona w spółkę jawną, przy czym umowa spółki jawnej nie może być zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników.

Rozwiń więcej
Kontakt

Kontakt

  Preferowana metoda komunikacji
  Wybierz minimum jedną formę kontaktu**