O tym, czym jest Rejestr Instytucji Szkoleniowych oraz jak uzyskać wpis do RIS oraz jak uzyskać wykreślenie z niego pisaliśmy w naszych innych wpisach.

Obowiązki związane z aktualizacją lub korektą danych w RIS

Zgodnie z art. 20 ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, instytucja szkoleniowa ma obowiązek informować wojewódzki urząd pracy o zmianie siedziby, otwarciu i likwidacji oddziałów lub filii oraz o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym.

Poinformowanie urzędu odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. Można złożyć go osobiście w urzędzie, na piśmie – listownie albo w formie elektronicznej – przez portal praca.gov.pl. Wniosek złożony przez Internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Reasumując, przypadki w których instytucja szkoleniowa ma obowiązek poinformowania urzędu są następujące:

 • zmiana siedziby instytucji szkoleniowej;
 • otworzenie oddziału lub filii;
 • likwidacja oddziału lub filii;
 • kontynuowanie działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym;
 • zakończenie działalności.

Wniosek o aktualizację lub korektę danych w RIS

Zgodnie z §4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych, wojewódzki urząd pracy na podstawie przedłożonych przez instytucję szkoleniową aktualnych danych, o których mowa powyżej, niezwłocznie dokonuje w rejestrze aktualizacji danych o tej instytucji.

Wniosek o aktualizację lub korektę danych w RIS składa się na tym samym formularzu, co wniosek o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych. We wniosku należy podać te informacje, których zmianę chcemy zgłosić. Istnieje też możliwość wysłania pisma do wojewódzkiego urzędy pracy, w którym poinformujemy przykładowo o likwidacji oddziału instytucji szkoleniowej. Należy pamiętać, że urząd informuje się o zmianie w terminie 30 dni od powstania zmiany, wymaganej do zgłoszenia.
W przypadku, gdy zmieniła się nazwa instytucji oraz gdy został otwarty lub zamknięty oddział instytucji szkoleniowej, do wniosku należy dołączyć kopię właściwego dokumentu potwierdzającego zmianę, gdy brak jest takiej informacji w publicznie dostępnym rejestrze elektronicznym.

Informacja o kontynuowaniu działalności szkoleniowej

Każda instytucja szkoleniowa wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych (RIS) jest zobowiązana do corocznego składania informacji do wojewódzkiego urzędu pracy, czy zamierza kontynuować działalność szkoleniową w kolejnym roku kalendarzowym. Obowiązek ten wypełnia się w składaniu odpowiedniego wniosku do dnia 31 stycznia. Wniosek wypełnia się w przedziale od 1 stycznia do 31 stycznia. W przypadku złożenia pisma wcześniej system zakwalifikuje go w sposób nieprawidłowy do nadal trwającego roku kalendarzowego, tj. przykładowo 2023 roku, co będzie równoznaczne dla instytucji z brakiem kontynuacji działalności w rejestrze na 2024 rok.

Formularz wniosku jest taki sam jak dla wniosku o wpis do RIS, czy też aktualizację danych w rejestrze. Przy zgłaszaniu informacji o kontynuowaniu działalności należy jednak zwrócić w szczególności uwagę na działy 6 i 7 wniosku, które odnoszą się do danych za ubiegły rok.

Należy pamiętać, że przy corocznym potwierdzaniu kontynuowania działalności, jeżeli nastąpiły zmiany:

 • kadry prowadzącej szkolenia;
 • w zakresie bazy lokalowej;
 • w aktualnej ofercie szkoleniowej na dany rok;

i należy je wykazać przy składaniu wniosku.

W przypadku niedopełnienia poinformowania wojewódzkiego urzędu pracy w tej kwestii, instytucja szkoleniowa zostanie wykreślona z RIS przez urząd. W przypadku stwierdzenia przez urząd braków wniosku, urząd wzywa do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni od otrzymania pisma. W przypadku niedochowania terminu, instytucja także jest wykreślana.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o aktualizację lub korektę danych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych

Nasza kancelaria prawna – Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego, specjalizuje się w szeroko pojętym prawie oświatowym, w tym między innymi kompleksowym wsparciu w zakresie wypełniania wniosku o aktualizację lub korektę danych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych. Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

 • pod numerem telefonu: +48 533 940 018
 • pod adresem e-mail: kancelaria@kpgio.pl
 • w siedzibie kancelarii: ul. Szlak 20/7, 31-153 Kraków (po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania)

Opracowano na podstawie

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych;
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • System Teleinformatyczny Obsługi Rejestrów PSZ, https://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris, Data odczytu: 2024.05.08;
 • E. Bielak-Jomaa [w:] Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, wyd. II, red. Z. Góral, Warszawa 2016, art. 20.;
 • biznes.gov.pl, Złóż informację o kontynuowaniu działalności szkoleniowej, https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/660, Data odczytu: 2024.05.09;
 • wuppoznan.praca.gov.pl, Aktualizacja danych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych, https://wuppoznan.praca.gov.pl/aktualizacja-danych-w-rejestrze-instytucji-szkoleniowych-w-2021-roku, Data odczytu: 2024.05.09
 • biznes.gov.pl, Zmień dane w rejestrze instytucji szkoleniowych, https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/595, Data odczytu 2024.05.09.