Obsługa prawna fundacji

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego oferuje usługi kompleksowej obsługi prawnej fundacji.

Usługi Kancelarii ukierunkowane są na skuteczne rozwiązywanie problemów fundacji związanych z prowadzoną działalnością statutową służącą realizacji celów, jak również dotyczących działalności gospodarczej fundacji.

obsługa prawna fundacji

W ramach obsługi prawnej fundacji Kancelaria oferuje:

  • zakładanie fundacji, w tym sporządzanie umów i statutów oraz rejestrację założonych podmiotów we właściwych rejestrach,
  • bieżącą obsługę i doradztwo prawne, w tym sporządzanie umów związanych z bieżącą działalnością fundacji i obsługę organów fundacji,
  • obsługę fundacji w zakresie ich stosunków z pracownikami;
  • pomoc w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego (OPP), w tym analizę i dostosowanie zapisów statutu danej organizacji w zakresie ich zgodności z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznej i o wolontariacie,
  • zastępstwo procesowe, w tym prowadzenie spraw w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej i przed sądami administracyjnymi, jak również prowadzenie spraw w postępowaniach przed sądami cywilnymi,
  • reprezentację przed sądami arbitrażowymi;
  • likwidację działalności fundacji.

Dwa modele współpracy z Kancelarią Prawa Gospodarczego i Oświatowego w kompleksowej obsłudze prawnej fundacji

obsługa prawna fundacji - oferta

*Ceny zostały podane w wartości netto. Każda umowa zawierana jest na rok, z kwartalnym okresem rozliczeniowym
dla godzin obsługi.
Istnieje możliwość wypowiedzenia umowy w każdym kwartale ze skutkiem na koniec następnego kwartału.

Godzina obsługi prawnej:
• w ramach pakietu wynosi 150 zł netto,
• poza pakietem wynosi 200 zł netto.

I model - współpraca w oparciu wybrany Pakiet i stawkę ryczałtu

Klient/Fundacja nabywa stałą liczbę godzin w ramach ryczałtu, co jest korzystne pod względem stawki godzinowej. Co ważne, niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.

Dokładny zakres oferty i obsługi prawnej fundacji przedstawia tabela obok.

I model - współpraca w oparciu wybrany Pakiet i stawkę ryczałtu

Klient/Fundacja nabywa stałą liczbę godzin w ramach ryczałtu, co jest korzystne pod względem stawki godzinowej. Co ważne, niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy.

Dokładny zakres oferty i obsługi prawnej fundacji przedstawia poniższa tabela.

obsługa prawna fundacji - oferta

*Ceny zostały podane w wartości netto. Każda umowa zawierana jest na rok, z kwartalnym okresem rozliczeniowym
dla godzin obsługi.
Istnieje możliwość wypowiedzenia umowy w każdym kwartale ze skutkiem na koniec następnego kwartału.

Godzina obsługi prawnej:
• w ramach pakietu wynosi 150 zł netto,
• poza pakietem wynosi 200 zł netto.

II model - stawka godzinowa w wysokości 250,00 złotych netto za zlecone przez Klienta zadanie

W modelu drugim Klient/ Fundacja sam decyduje za co płaci poprzez określenie konkretnych spraw, jakimi ma zająć się nasza Kancelaria. Miesięczne zestawienia umożliwiają ocenę skuteczności pracy prawników oraz precyzyjne określenie nakładu pracy na powierzone nam zagadnienia. Jest to zalecany model na początek współpracy. Pozwala to Kancelarii określić ilość i pracochłonność spraw, a Klientowi / Fundacji ocenić i utworzyć przyszły budżet obsługi prawnej.

*Kancelaria zastrzega, iż informacje prawne podane w niniejszej ofercie mają charakter ogólnej informacji poglądowej i nie są one poradą prawną. Podane informacje mogą się różnić lub ulec modyfikacji, w zależności od każdego konkretnego przypadku i okoliczności.

Kontakt

Kontakt

    Preferowana metoda komunikacji