Blog

Kancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną pomoc prawną dla placówek oświatowych oraz dla podmiotów gospodarczych na terenie całej Polski.

Współpracujemy ze wszystkimi podmiotami funkcjonującymi w sferze oświaty tj. organami prowadzącymi, dyrektorami placówek oświatowych i pracownikami placówek oświatowych.

Prowadzimy pełną obsługę prawną spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółek osobowych, jak również fundacji.

Kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej

Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych realizowane jest przez publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (art. 117 ust.1 pr. ośw.). Legalna definicja kształcenia ustawicznego została zawarta w art. 4 pkt. 30 pr. ośw. zgodnie z którym należy przez nie rozumieć „kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny”.
czytaj więcej

Odpowiedzialność odszkodowawcza władz publicznych podczas pandemii

Raptem kilka dni temu minął rok od czasu podjęcia i wprowadzenia pierwszych decyzji w sprawie obostrzeń zmniejszających mobilność społeczną. Celem tych działań polegających na zamknięciu hoteli, restauracji, galerii handlowych, miejsc kultury, stoków narciarskich jest zmniejszenie tempa rozwoju COVID-19. Od ponad roku wielu przedsiębiorców nie ma możliwości prowadzenia własnych działalności gospodarczych, co powoduje zamykanie lub zawieszanie działalności, znaczne redukcje kosztów i zwolnienia pracowników, jak również rosnące zadłużenia. Coraz trudniejsza sytuacja gospodarcza, zmusiła część z przedsiębiorców do podjęcia decyzji o dochodzeniu odszkodowania od Skarbu Państwa za szkody powstałe w czasie epidemii. Czy roszczenia i żądania tych przedsiębiorców są zasadne?
czytaj więcej

Druga tarcza antykryzysowa dla turystyki

W dniu 1 października 2020 r. weszły w życie niektóre przepisy zawarte w ustawie z 17 września o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, potocznie nazywana „drugą tarczą antykryzysową dla turystyki”. Przepisy Ustawy niosą ze sobą rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie branży turystycznej m. in. regulując kwestie wsparcia dla firm zajmujących turystyką oraz zwrotów dla podróżnych za opłacone, a nieodbyte wycieczki - odwołane przez wirusa COVID-19. W ramach nowelizacji ustanowiono nowe fundusze - Turystyczny Fundusz Zwrotów i Turystyczny Fundusz Pomocowy, których zadaniem jest zabezpieczenie zarówno podróżnych, jak i firmy turystyczne przed niekorzystnymi konsekwencjami spowodowanymi pandemią. Nowelizacja wprowadza nowe świadczenie postojowe i zwolnienie z płacenia składek dla przedsiębiorców z branży turystycznej.
czytaj więcej

W JAKI SPOSÓB SZKOŁA MOŻE PRZEJŚĆ NA NAUKĘ ZDALNĄ LUB NAUCZANIE HYBRYDOWE ?

Od 1 września 2020 r. placówki oświatowe prowadzą zajęcia w trybie stacjonarnym. Dynamicznie rozwijająca się sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się COVID – 19, konieczność odbywania obowiązku kwarantanny przez nauczycieli i uczniów szkół, rodzi pytania czy aktualnie obowiązujące przepisy prawa oświatowego i przyjęte na ten czas rozwiązania prawne pozwalają na dostosowanie pracy szkoły do aktualnych warunków oraz zapewniają uczniom i nauczycielom bezpieczną naukę i  pracę.
czytaj więcej

Nauczyciel na kwarantannie

Zasady i tryb zapobiegania i zwalczania zakażeń zostały uregulowane w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (dalej: „Ustawa”). W związku z mnogą ilością wprowadzonych przez ustawodawcę pojęć, należy zwrócić uwagę na definicje ustawowe zawarte w art. 2 Ustawy. Kwarantanna stanowi odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. W przypadku osoby chorej albo osoby podejrzanej o chorobę zakaźną mamy do czynienia z izolacją, która może również przybrać formę izolacji w warunkach domowych.
czytaj więcej

Prosta Spółka Akcyjna – podstawowe informacje

Na 1 marca 2021 r. planowane jest wejście w życie nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych.  Nowelizacja wprowadza nowy typ spółki handlowej Prostej spółki akcyjnej  (dalej: „PSA”).  To pierwsza od 1934 r. zmiana w polskim systemie prawnym, która ingeruje tak mocno w kwestie spółek kapitałowych. PSA została stworzona przede wszystkim z myślą o biznesie z wykorzystaniem nowych technologii i działalności innowacyjnej, czyli szeroko pojętych „startupów”.
czytaj więcej

Zmiana przepisów prawa oświatowego w zakresie odbywania obowiązku szkolnego poza szkołą

Do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej wpłynął poselski projekt nowelizujący przepisy ustawy – Prawo oświatowe. Proponowane zmiany istotnie wpływają na dotychczasowy kształt odbywania przez uczniów obowiązku szkolnego poza szkołą (dalej: „Edukacja Domowa”). Kluczową propozycją wnioskodawców projektu jest zniesienie obowiązku uzyskiwania opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej niezbędnej do wniosku o zezwolenie na odbywanie przez ucznia Edukacji Domowej, jak również likwidacja rejonizacji. Przedstawiony projekt wprowadza szereg zmian, które co do zasady powinny ułatwić rodzicom lub opiekunom prawnym wnioskowanie o odbywanie Edukacji Domowej przez ich dzieci.
czytaj więcej

Zmiany w działalności jednostek systemu oświaty w związku ze stopniowym przywracaniem ich funkcjonowania

W niniejszym wpisie poruszymy sytuację prawną związaną ze stopniowym przywracaniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Nowe regulacje, których podstawa prawna wynika z przepisów rozporządzeń, swoim zakresem obowiązywania obejmują zarówno dzieci uczęszczające do klas I-III szkół podstawowych jak również uczniów mających zamiar przystąpić do egzaminu ósmoklasisty.
czytaj więcej

Kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia w okresie epidemii koronawirusa cz. 2

W poprzednim wpisie poruszyliśmy tematykę kryteriów wedle których dyrektorzy winni kierować się wybierając nauczyciela do zwolnienia. Wskazaliśmy, które kryteria - na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego – są dozwolone, a których zastosowanie przez dyrektorów szkół jest niedopuszczalne. W niniejszym wpisie przyjrzymy się bliżej zagadnieniu stosowania dozwolonych kryteriów w odniesieniu do konkretnych przykładów mogących pojawić się na tle sytuacji z koronawirusem.
czytaj więcej
Kontakt

Kontakt

    Preferowana metoda komunikacji
    Wybierz minimum jedną formę kontaktu**