Zakładanie żłobka

Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. W przypadku gdy jest niemożliwe lub utrudnione objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym (w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc w przedszkolu) możliwe jest opieka nad dzieckiem do ukończenia 4 roku życia.

zakładanie żłobka

Rejestracja żłobka podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, opieka nad dziećmi w tym wieku może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię. W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy Państwu przybliżyć i przedstawić procedurę założenia jednej z instytucjonalnych form opieki nad najmłodszymi dziećmi, jaką jest żłobek.

obsługa prawna dziennych punktów opieki nad dziećmi

Czego potrzebujemy, aby założyć żłobek?

 

Forma prowadzenia działalności

Przed założeniem żłobka należy podjąć decyzję co do podmiotu prowadzącego tą placówkę, bowiem to ten podmiot będzie zaciągał zobowiązania w imieniu żłobka i odpowiadał za nie. Ustawa dopuszcza możliwość założenia i prowadzenia żłobka przez osobę fizyczną (oczywiście posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych) lub osobę prawną np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę jawną, fundację lub stowarzyszenie. Jeśli więc podejmiemy decyzję o założeniu osoby prawnej, konieczne jest zarejestrowanie jej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Decyzja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

Opinia wydawana jest w oparciu o wymogi lokalu uregulowane poniżej.

Odpowiedni lokal na żłobek

Przed uzyskaniem wpisu do ewidencji należy znaleźć lokal spełniający wymogi socjalno-bytowe, sanitarne i bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone w:

 • ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być założony żłobek lub klub dziecięcy,
 • ustawie z dnia 5 grudnia 2008 ro zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz w rozporządzeniach wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 • rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 rw sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Po znalezieniu lokalu spełniającego wskazane powyżej wymogi, należy wystąpić do właściwego państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie decyzji. Do wniosku powinno się dołączyć:

 • opis lokalu wraz z rysunkami rzutów i przekrojów pomieszczeń, wchodzących w skład żłobka, z uwzględnieniem ich przeznaczenia,
 • założenia funkcjonalno-programowe,
 • badanie bakteriologiczne wody,
 • protokół z pomiaru natężenia oświetlenia światłem sztucznym oraz wydajności i hałasu instalacji wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji (jeżeli taka występuje);
 • protokół potwierdzający prawidłowość działania instalacji wentylacji grawitacyjnej;
 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (umowa najmu, akt własności lub inne);
 • umowę na wywóz śmieci.

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Prowadzenie żłobka jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wniosek składa się do właściwego ze względu na gminę prowadzenia żłobka urzędu miasta lub gminy.

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wniosek zawiera:

 1. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
 2. numer NIP, o ile wnioskodawcy taki numer nadano;
 3. adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu podmiotu zamierzającego prowadzić żłobek,
 4. decyzję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
 5. decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 6. w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 7. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek np. umowa najmu lokalu, umowa sprzedaży,
 8. w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL,
 9. informację o godzinach pracy żłobka,
 10. adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka,
 11. informację, czy żłobek jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki,
 12. wysokość opłat w żłobku.

Wniosek o wpis do rejestru składany jest na portalu empatia.mpips.gov.pl, na formularzu RKZ-1 i podlega on opłacie, jednak nie wyższej niż 1.000,00 złotych.

Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu podmiotu do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz z dołączonymi do niego dokumentami. Jeżeli organ prowadzący rejestr nie dokona wpisu w terminie, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, podmiot może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał podmiot do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania.

wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Osobowość prawna żłobka

Żłobki analogicznie również jak szkoły i placówki oświatowe tworzące system oświaty, nie posiadają przymiotu osobowości prawnej. Brak osobowości prawnej w rozumieniu prawa cywilnego oznacza w pierwszej kolejności, że podmioty te pozbawione są możliwości występowania w obrocie prawnym, zawierania umów oraz zaciągania zobowiązań. Nie posiadają one również zdolności procesowej, tj. zdolności do występowania w charakterze strony w postępowaniu sądowym, co wynika wprost z art. 64 § 11 k.p.c. Wyjątek od tej zasady stanowi postępowanie z zakresu prawa pracy, w którym z mocy art. 460 § 1 k.p.c. zdolność sądową i procesową ma także pracodawca, chociażby nie posiadał osobowości prawnej, a w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych zdolność tę ma organ rentowy i wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

żłobek

Zakładanie żłobka – kompleksowa pomoc

Kompleksowe wsparcie w obszarze zakładania żłobków i klubów dziecięcych to jedna ze specjalistycznych usług świadczonych przez naszą kancelarię prawa oświatowego. Zapraszamy do kontaktu w celu przedstawienia możliwości współpracy.

obsługa prawna opiekunów dziennych
Kontakt

Kontakt

  Preferowana metoda komunikacji
  Wybierz minimum jedną formę kontaktu**