Dotacja oświatowa

Dotacje oświatowe , to zgodnie art. 126 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Do zadań publicznych należy finansowanie oświaty. Beneficjent dotacji oświatowej tj. publiczna lub niepubliczna placówka oświatowa może otrzymaną dotację przeznaczyć tylko na cele wskazane w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. Często jednak wydatki z dotacji są kwestionowane jako niezwiązane z procesem oświaty. Nasza kancelaria prawna oferuje kompleksową pomoc prawną w obszarze dotacji oświatowych. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

dotacja oświatowa

Dotacja oświatowa – podstawa prawna

Warunki, zasady, sposoby przyznania, ustalenia wysokości i  rozliczania dotacji oświatowych określa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. Istotne znaczenia ma również ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która reguluje kwestię zwrotu dotacji pobranej nienależnie, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości.

obsługa prawna dziennych punktów opieki nad dziećmi

Dotacja oświatowa dla szkół niepublicznych

Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego

  1. Szkoły i placówki niepubliczne oraz publiczne prowadzone przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego są finansowane w formie dotacji przekazywanej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W budżetach jednostek samorządu terytorialnego znajdują się środki naliczone na uczniów tych szkół w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Zasady obliczania wysokości dotacji dla oświaty niesamorządowej zostały zawarte w przepisach materialnych rozdziału 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (art. 15 – art. 32 ww. ustawy).
  2. wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć do właściwej jednostki samorządu terytorialnego – tej samej gdzie szkoła została wpisana do ewidencji,
  3. Wniosek składa się w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji – dotyczy niepublicznych przedszkoli, szkół z uprawnieniami szkoły publicznej. W przypadku nie złożenia wniosku o dofinansowanie w terminie do 30 września, nasza szkoła nie otrzyma dotacji na kolejny rok szkolny.
  4. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły/placówki, z tym że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego.
  5. Kontrola wykorzystania i pobierania dotacji, jak również konsekwencje prawne wynikające z nieprawidłowości lub utrudniania przeprowadzania kontroli reguluje art. 36 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
dotacja oświatowa dla szkół niepublicznych

Dotacja oświatowa – kancelaria prawna

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa oświatowego, w tym również w sprawach dotyczących dotacji oświatowych. Naszym klientom zapewniamy kompleksowe wparcie, poparte wiedzą i doświadczeniem.

Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

Kontakt

    Preferowana metoda komunikacji
    Wybierz minimum jedną formę kontaktu**