POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego sp. z. o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 20/13, 31-153 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000820140, NIP: 6762575653, REGON: 385121219 (dalej jako: „Administrator”).

Kontakt

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych lub skorzystać ze swoich praw. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

  • listownie na adres: ul. Szlak 20/13, 31-153 Kraków
  • mailowo na adres: kancelaria@kpgio.pl

Prawa

W zakresie przewidzianym prawem osobom, których dane przetwarzamy przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, masz prawo ją cofnąć w dowolny sposób, w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pozostałe informacje zostały podzielone odpowiednio do grup osób, których dane są przetwarzane:

  1. KANDYDACI DO PRACY / WSPÓŁPRACY
  2. PRACOWNICY / ZLECENIOBIORCY / STAŻYŚCI
  3.  KLIENCI I INNI KONTRAHENCI I ICH PRACOWNICY
  4. OSOBY KONTAKTUJĄCE SIĘ POPRZEZ E-MAIL I FORMULARZ KONTAKTOWY
  5. UŻYTKOWNICY STRONY WWW INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA STRONIE WWW KPGIO.PL ORAZ PRAWNIKOSWIATOWYKRAKOW.PL
  6. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

1. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacyjnego.

Jeżeli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane osobowe będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W przypadku umowy o pracę

Jeżeli nawiązujesz z nami współpracę na podstawie umowy o pracę, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem Administrator może przetwarzać dane, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego. Taki obowiązek prawny spoczywa na Administratorze jako pracodawcy, który zobowiązany jest pozyskać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie konkretne dane osobowe.

W przypadku innych umów

Jeżeli nawiązujesz z nami współpracę na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia), Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Zgodnie z tym przepisem Administrator może przetwarzać dane, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (czyli Ciebie), przed zawarciem umowy.

W każdym przypadku możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ma to miejsce wówczas, gdy:

  • przekazujesz nam więcej danych niż wymagają tego przepisy (przesyłając np. zdjęcie w CV wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twojego wizerunku, który również stanowi dane osobowe);
  • wyrażasz zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach.

Pamiętaj, że zgodę możesz w dowolnym momencie wycofać. Nie będzie to miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi np. informatyczne, prawne, rekrutacyjne oraz podmioty umożliwiające publikację ogłoszeń o pracę.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będziemy przechowywać do zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku udzielenia nam zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą przechowywane przez okres roku.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (w zakresie danych wynikających z Kodeksu pracy) lub warunkiem zawarcia umowy (gdy nawiązujesz z nami współpracę w oparciu o umowę cywilnoprawną).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może skutkować odmową podjęcia z Tobą współpracy.

2. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW / ZLECENIOBIORCÓW / STAŻYSTÓW

Cele przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celach związanych z zatrudnieniem lub podjętą współpracą, a także w związku z wykonywaniem obowiązków Administratora jako pracodawcy.

Twoje dane osobowe będziemy również przetwarzać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W przypadku umowy o pracę

Jeżeli współpracujesz z nami na podstawie umowy o pracę, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z odpowiednimi regulacjami nakładającymi na Administratora obowiązki prawne, w szczególności związane z zatrudnieniem, oraz pełnieniem funkcji płatnika podatków.

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe dotyczące zdrowia. Będzie to miało miejsce na przykład w przypadku potrzeby ustalenia zdolności do pracy, przetwarzania orzeczenia o niepełnosprawności lub korzystania z pomocy w ramach ZFŚS. W takim przypadku Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

W przypadku umowy zlecenia/o dzieło

Jeżeli współpracujesz z nami na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia), Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z odpowiednimi regulacjami nakładającymi na Administratora obowiązki prawne, w szczególności związane z pełnieniem funkcji płatnika podatków.

W każdym przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu ochrony prawnej umożliwiającej Administratorowi ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi np. księgowe, BHP, prawne lub informatyczne. Ponadto Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym do tego organom publicznym (ZUS, Urząd Skarbowy).

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czas przechowywania danych osobowych

W przypadku umowy o pracę

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres zatrudnienia, a następnie przez okres odpowiednio 50 lub 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, w zależności czy umowę o pracę zawarto przed czy po dacie 1.01.2019.

W przypadku umowy zlecenia/o dzieło

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres współpracy, a następnie przez czas przedawniania roszczeń wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (w zakresie danych wynikających z Kodeksu pracy) lub warunkiem zawarcia umowy (gdy współpracujesz z nami na podstawie umowy cywilnoprawnej).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi podjęcie zatrudnienia/współpracy.

3. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I INNYCH KONTRAHENTÓW I ICH PRACOWNIKÓW

Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umowy, a także w związku z wykonywaniem obowiązków Administratora, w szczególności podatkowych oraz rachunkowych.

Jeżeli jesteś osobą wyznaczoną przez kontrahenta Administratora do realizacji umowy informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, stanowisko, służbowy adres email, służbowy numer telefonu. Powyższe dane osobowe pozyskaliśmy od Twojego pracodawcy, czyli naszego kontrahenta. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu utrzymywania z Tobą kontaktu na potrzeby wykonywania zawartej umowy.

W każdym przypadku Twoje dane osobowe będziemy również przetwarzać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jeżeli jesteś naszym kontrahentem

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność przetwarzania dla wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z odpowiednimi regulacjami nakładającymi na Administratora obowiązki prawne.

Jeżeli jesteś osobą wyznaczoną przez kontrahenta do realizacji umowy

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na utrzymywaniu kontaktu w celu realizacji umowy.

W każdym przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu ochrony prawnej umożliwiającej Administratorowi ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi np. księgowe, prawne lub informatyczne. Ponadto Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym do tego organom publicznym.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres trwania umowy, a następnie przez czas przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi podjęcie współpracy.

4. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ POPRZEZ E-MAIL I FORMULARZ KONTAKTOWY

Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu obsługi zgłoszenia skierowanego do nas za pośrednictwem maila na adres kancelaria@kpgio.pl, imiennie do członków zespołu Administratora lub formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej. Możliwe jest również dalsze przetwarzanie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jakim jest obsługa otrzymywanych zgłoszeń oraz zapewnienie ochrony prawnej umożliwiającej Administratorowi ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi np. prawne, doradcze lub informatyczne. Ponadto Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym do tego organom publicznym.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres obsługi zgłoszenia, a następnie przez czas przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zapytanie, w którym konieczne jest zidentyfikowanie osoby – np. zgłoszenie o realizację praw.

5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA STRONIE WWW KPGIO.PL ORAZ PRAWNIKOSWIATOWYKRAKOW.PL

W zawiązku z tym, że w niektórych przypadkach mamy możliwość połączenia plików cookie z danymi osobowymi, takimi jak imię, nazwisko adres e-mail, traktujemy pliki cookie jako dane osobowe. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie przeczytasz w Polityce cookie.

Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu analitycznym, marketingowym oraz doskonalenia swoich usług.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą można wyrazić za pomocą banneru wyświetlanego po wejściu na stronę www Administratora, na której korzystamy z plików cookie.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi np. prawne, doradcze lub informatyczne. Ponadto Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym do tego organom publicznym.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do momentu wycofania zgody.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie ma wpływu na korzystanie ze strony www Administratora z wyjątkiem korzystania z niezbędnych plików cookie, których wyłączenie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej.

Stosowane technologie

1. Google Analytics
Strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez spółkę Google Ireland Limited. („Google”). Narzędzie umożliwia analizę sposobu korzystania z Platformy, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących jej funkcjonowania. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji korzystającego z Platformy ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html oraz https://policies.google.com/?hl=pl.

2. Google Tag Manager
Strona internetowa wykorzystuje Google Tag Manager, który służy kontroli prowadzonych kampanii reklamowych oraz sposobu korzystania z Platformy. Dostawcą usługi jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

6. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Administrator posiada profile na portalach społecznościowych Facebook oraz LinkedIn i w związku z tym będzie przetwarzać dane osobowe użytkowników obserwujących na nich profile Administratora.

Ponadto administratorem danych osobowych są:

a) w stosunku do użytkowników LinkedIn jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia,
b) w stosunku do użytkowników Facebook jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

W celu zaznajomienia się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez tych dostawców należy zapoznać się z udostępnioną przez nich polityką prywatności.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników portali społecznościowych w zakresie przetwarzanym przez Administratora są przetwarzane w celu:

– informowania użytkowników o działalności Administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającym na promowaniu swojej działalności,
– udzielenia odpowiedzi na zadane pytania na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającym na komunikacji z użytkownikami portali społecznościowych.

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu obserwowania naszego profilu w portalu społecznościowym, a w przypadku zadania pytania za jego pomocą – przez czas udzielenia odpowiedzi, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi np. prawne, księgowe, doradcze lub informatyczne. Ponadto Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym do tego organom publicznym.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jeżeli nie zaobserwujesz naszego konta w mediach społecznościowych lub nie napiszesz do nas za jego pomocą, nie będziemy przetwarzali Twoich danych osobowych.