POLITYKA PRYWATNOŚCI KANCELARII PRAWA GOSPODARCZEGO I OŚWIATOWEGO sp. z o.o. 

DEFINICJE

 

Administrator Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego sp. z. o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 20/13, 31-153 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000820140, NIP: 6762575653, REGON: 385121219

tel: +48 533 940 018, mail: kancelaria@kpgio.pl

Dane osobowe informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
Pliki cookies (ciasteczka) małe pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu Użytkownika, z którego połączył się z adresem witryny internetowej (komputer, tablet, telefon), podczas trwania tego połączenia
Użytkownik osoba, która korzysta z Portalu, kontaktuje się z Administratorem (telefonicznie, mailowo), pracownicy, współpracownicy i reprezentanci kontrahentów Administratora
Portal strona internetowa działająca pod adresem www.kpgio.pl 
RODO rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

 

COOKIES

 • W Portalu wykorzystywane są pliki cookies w celach statystycznych i analitycznych (Google Analitics), aby oszacować ilość Użytkowników. 
 • Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu na stronach Portalu.
 • Administrator przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu:
 • właściwego dopasowania Portalu do potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
 • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika, rozpoznania urządzenia Użytkownika i odpowiedniego wyświetlania Portalu w wersji dostosowanej do jego potrzeb (wersja pełna, wersja mobilna Portalu),
 • tworzenia statystyk oglądalności Portalu, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 • Poprzez przeglądanie treści Portalu, Użytkownik akceptuje pobieranie plików cookies ze swojego urządzenia i wykonywanie zapytań w czasie następnych wizyt na stronach internetowych Portalu. 
 • Niektóre pliki cookies są wykorzystywane przez stronę trzecią (np. Google).
 • W celu wyłączenia lub usunięcia plików cookies z urządzenia należy skorzystać z sekcji pomocy w wykorzystywanej do połączeń przeglądarce.
 • W przypadku usunięcia lub wyłączenia plików cookies, niektóre sekcje i funkcje Portalu mogą nie działać.

DANE OSOBOWE

 • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników korzystających z Portalu, które są niezbędne do realizacji celów o których mowa w Polityce Prywatności w szczególności m.in. imię i nazwisko osoby kontaktowej, jej numer telefonu oraz adres e-mail, nazwa firmy, imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisywania umów z ramienia klienta.
 • Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach i w oparciu o poniższe podstawy prawne:
 • udzielenie odpowiedzi na zapytania kierowane przez Użytkowników oraz kontaktowanie się z Użytkownikami w sprawach, z którymi zwrócili się do Administratora m.in. wysyłając wiadomość na adres e-mail Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie udzielenia odpowiedzi Użytkownikom,
 • kontaktowanie się z Użytkownikami w sprawach bieżących, w tym w szczególności w zakresie wykonywania umów między Administratorem a Użytkownikiem, pracodawcą Użytkownika lub podmiotem, który Użytkownik reprezentuje, przedstawienie ofert, otrzymywanie zamówień oraz zleceń, udzielenie odpowiedzi na pytania.  Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie bieżącego kontaktu z kontrahentami Administratora,
 • realizacji umów zawartych między Administratorem a Użytkownikiem, pracodawcą Użytkownika lub podmiotem, który Użytkownik reprezentuje, w tym przyjmowanie i realizacja zamówień, składanie zamówień, zawieranie umów, dokonywanie czynności z zakresu rachunkowości, obsługa księgowa, windykacja należności. Podstawą prawną jest niezbędność do wykonania umowy z Użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie prawidłowej realizacji umów z kontrahentami,
 • wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego. Podstawą prawna jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • ustalenie , zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń zarówno po stronie Administratora, jak i Użytkownika. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 • Pozyskane dane osobowe są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem dzięki zastosowanym przez Administratora odpowiednim środkom techniczno-organizacyjnym.
 • Pozyskane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa powyżej lub do złożenia skutecznego sprzeciwu. Przetwarzanie może trwać również w czasie określonym przepisami prawa, jeśli będą miały zastosowanie w danym przypadku.
 • Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom wyłącznie w związku z prowadzoną działalnością Administratora oraz wyłącznie takim podmiotom, które zapewniają co najmniej taki sam poziom bezpieczeństwa danych jak Administrator. Takim zewnętrznym podmiotem może być dostawca odpowiedzialny za obsługę systemów informatycznych, podwykonawca, firma kurierska itp.
 • Dane osobowe mogą zostać ujawnione również podmiotom, które zgłoszą takie żądanie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną (np. organ państwowy).  
 • Osobom, których dane są przetwarzanie przysługują następujące prawa:
 • Prawo do uzyskania informacji czy jej dane osobowe są przetwarzane oraz w jakim zakresie
 •  Prawo do sprostowania, uzupełniania, uaktualniania danych osobowych
 •  Prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii
 •  Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 •  Prawo do przenoszenia danych osobowych
 •  Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu
 •  Prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przez Administratora przepisów o ochronie danych osobowych
 •  Prawo do usunięcia danych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym) w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 17 RODO m.in. gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się bezpośrednio z Administratorem (dane kontaktowe w pkt. 1).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności.
 • Nowa treść Polityki Prywatności zostanie ogłoszona w Portalu z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
 • W przypadku pytań lub uwag związanych z Polityką Prywatności można kontaktować się bezpośrednio z Administratorem (dane kontaktowe w pkt. 1).
 • Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 20 grudnia 2019 r.