Kancelaria Prawa Gospodarczego
i Oświatowego

Naszą misją jest dostarczanie rzetelnych informacji oraz profesjonalnej pomocy prawnej opartej na wiedzy. Specjalizujemy się w prawie oświatowym oraz świadczymy prawne wsparcie dla podmiotów gospodarczych.
O naszej kancelarii

O naszej kancelarii

W naszej Kancelarii Prawa Gospodarczego i Oświatowego poprzez rozwój i kwestionowanie statusu quo pracujemy na sukces naszych klientów.

Świadczymy usługi kompleksowej obsługi prawnej placówek oświatowych, jak również podmiotów gospodarczych z różnych sektorów gospodarki.

Naszą kancelarię prawną TWORZY młody i profesjonalny zespół POSIADAJĄCY specjalizację i doświadczenie w branży edukacyjnej. ŁĄCZYMY elastyczną obsługę klienta opartą na zrozumiałym dialogu z nowoczesnymi metodami zarządzania.

Analizujemy i tworzymy umowy, regulaminy, statuty i dokumenty korporacyjne.

Udzielamy wsparcia przy kontrolach placówek oświatowych, a także w obliczu wszelkich sporów sądowych w postępowaniu cywilnym, gospodarczym i administracyjnym.
Wierzymy, że ciągłe pogłębianie wiedzy i intuicja prawników oparta na doświadczeniu i praktyce, zapewnią klientom KPGiO bezpieczeństwo prawne i powodzenie.

Oferta
KPGiO

Oferta
KPGiO

 • Prawo oświatowe - szkoły i przedszkola
 • Prawo spółek handlowych i prawo handlowe
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo administracyjne
 • Prawo pracy
 • Prawo obrotu nieruchomościami
 • Sporządzanie opinii prawnych dotyczących prawa oświatowego, systemu oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 • Reprezentację przed organami administracji publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz sądami powszechnymi (cywilnymi, pracy i administracyjnymi).
 • Reprezentację przed sądami powszechnymi: cywilnymi, pracy i administracyjnymi.
 • Sporządzanie dokumentacji w zakresie prawa oświatowego – statuty, regulaminy, akty założycielskie, umowy o pracę z nauczycielami oraz ich analizę i weryfikację.
 • Doradztwo prawne podczas postępowań kontrolnych prowadzonych np. pod kątem prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej.
 • Stałą obsługę prawną dla organów prowadzących, szkół i przedszkoli.
 • Doradztwo w zakresie zakładania, rejestracji i likwidacji spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji, stowarzyszeń, bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych.
 • Przygotowywanie projektów dokumentów korporacyjnych spółek (w tym uchwał organów spółek), regulaminów Zgromadzeń Wspólników/ Akcjonariuszy, Rad Nadzorczych, Zarządów, zmiany w składzie organów spółek.
 • Podwyższanie, obniżanie kapitału zakładowego, umarzanie udziałów/akcji, zmiany statutów i umów spółki.
 • Przygotowywanie umów związanych z działalnością przedsiębiorstw.
 • Opracowywanie opinii prawnych dotyczących umów handlowych.
 • Bieżąca obsługa spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji.
 • Bieżące doradztwo w zakresie regulacji branżowych dotyczących prowadzonej działalności.
 • Przygotowywanie dokumentów korporacyjnych.
 • Reprezentacja w negocjacjach z partnerami handlowymi.
 • Reprezentacja podmiotów gospodarczych (spółek i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) przed sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju (sądy powszechne, Sąd Najwyższy) i w postępowaniach komorniczych.
 • Sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty.
 • Uzyskiwanie nakazów zapłaty i klauzul wykonalności (w tym Europejskiego Nakazu Zapłaty i Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego).
 • Powództwa przeciwegzekucyjne.
 • Pomoc w uzyskaniu zabezpieczeń wierzytelności (weksli, gwarancji bankowych).
 • Przygotowywanie wniosków do organów administracji publicznej.
 • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych.
 • Reprezentacja w negocjacjach z partnerami handlowymi.
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowoadministracyjnych (przed Wojewódzkim Sądem; Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • Reprezentacja pracodawców w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy.
 • Doradztwo w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy (w tym zwolnień grupowych).
 • Pomoc przy modyfikacji warunków zatrudnienia.
 • Doradztwo w zakresie sporów zbiorowych.
 • Kontrakty menedżerskie.
 • Zbiorowe układy pracy.
 • Zbiorowe układy pracy.
 • Przygotowywanie regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania.
 • Restrukturyzacje zatrudnienia.
 • Reprezentacja pracodawców w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Pomoc w opracowywaniu programów uczestnictwa kapitałowego pracowników.
 • Ustalanie oraz regulowanie stanu prawnego nieruchomości.
 • Doradztwo prawne z zakresu obrotu nieruchomościami, przygotowywanie projektów umów związanych z nabyciem nieruchomości, uczestnictwo w negocjacjach oraz pomoc przy podpisywaniu umów.
 • Obsługa prawna w zakresie umów najmu (powierzchni komercyjnych i mieszkaniowych), dzierżawy, służebności i innych umów w zakresie ustanawiania obciążeń na nieruchomościach na rzecz osób trzecich.
 • Pomoc prawna w realizacji projektów budowlanych, w tym gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę, wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Doradztwo prawne i reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych związanych z nabywaniem/zbywaniem nieruchomości, w tym uzyskiwaniem zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.
 • Postępowania administracyjne i sądowe w sprawach dotyczących nieruchomości.
 • Sporządzanie opinii prawnych dotyczących prawa oświatowego, systemu oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 • Reprezentację przed organami administracji publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz sądami powszechnymi (cywilnymi, pracy i administracyjnymi).
 • Reprezentację przed sądami powszechnymi: cywilnymi, pracy i administracyjnymi.
 • Sporządzanie dokumentacji w zakresie prawa oświatowego – statuty, regulaminy, akty założycielskie, umowy o pracę z nauczycielami oraz ich analizę i weryfikację.
 • Doradztwo prawne podczas postępowań kontrolnych prowadzonych np. pod kątem prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowej.
 • Stałą obsługę prawną dla organów prowadzących, szkół i przedszkoli.
 • Doradztwo w zakresie zakładania, rejestracji i likwidacji spółek, oddziałów, przedstawicielstw, fundacji, stowarzyszeń, bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych.
 • Przygotowywanie projektów dokumentów korporacyjnych spółek (w tym uchwał organów spółek), regulaminów Zgromadzeń Wspólników/ Akcjonariuszy, Rad Nadzorczych, Zarządów, zmiany w składzie organów spółek.
 • Podwyższanie, obniżanie kapitału zakładowego, umarzanie udziałów/akcji, zmiany statutów i umów spółki.
 • Przygotowywanie umów związanych z działalnością przedsiębiorstw.
 • Opracowywanie opinii prawnych dotyczących umów handlowych.
 • Bieżąca obsługa spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji.
 • Bieżące doradztwo w zakresie regulacji branżowych dotyczących prowadzonej działalności.
 • Przygotowywanie dokumentów korporacyjnych.
 • Reprezentacja w negocjacjach z partnerami handlowymi.
 • Reprezentacja podmiotów gospodarczych (spółek i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) przed sądami wszystkich instancji na terenie całego kraju (sądy powszechne, Sąd Najwyższy) i w postępowaniach komorniczych.
 • Sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty.
 • Uzyskiwanie nakazów zapłaty i klauzul wykonalności (w tym Europejskiego Nakazu Zapłaty i Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego).
 • Powództwa przeciwegzekucyjne.
 • Pomoc w uzyskaniu zabezpieczeń wierzytelności (weksli, gwarancji bankowych).
 • Przygotowywanie wniosków do organów administracji publicznej.
 • Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych.
 • Reprezentacja w negocjacjach z partnerami handlowymi.
 • Reprezentacja w postępowaniach sądowoadministracyjnych (przed Wojewódzkim Sądem; Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • Reprezentacja pracodawców w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy.
 • Doradztwo w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy (w tym zwolnień grupowych).
 • Pomoc przy modyfikacji warunków zatrudnienia.
 • Doradztwo w zakresie sporów zbiorowych.
 • Kontrakty menedżerskie.
 • Zbiorowe układy pracy.
 • Zbiorowe układy pracy.
 • Przygotowywanie regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania.
 • Restrukturyzacje zatrudnienia.
 • Reprezentacja pracodawców w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • Pomoc w opracowywaniu programów uczestnictwa kapitałowego pracowników.
 • Ustalanie oraz regulowanie stanu prawnego nieruchomości.
 • Doradztwo prawne z zakresu obrotu nieruchomościami, przygotowywanie projektów umów związanych z nabyciem nieruchomości, uczestnictwo w negocjacjach oraz pomoc przy podpisywaniu umów.
 • Obsługa prawna w zakresie umów najmu (powierzchni komercyjnych i mieszkaniowych), dzierżawy, służebności i innych umów w zakresie ustanawiania obciążeń na nieruchomościach na rzecz osób trzecich.
 • Pomoc prawna w realizacji projektów budowlanych, w tym gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwolenia na budowę, wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • Doradztwo prawne i reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych związanych z nabywaniem/zbywaniem nieruchomości, w tym uzyskiwaniem zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców.
 • Postępowania administracyjne i sądowe w sprawach dotyczących nieruchomości.
Team

Daria
Bezwińska

Adwokat

Absolwentka kierunku Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia ukończyła w 2011 r. W trakcie aplikacji adwokackiej otrzymała wyróżnienie za wyniki w nauce. Tytuł adwokata uzyskała w marcu 2016 roku. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała od 2009 r. w prestiżowych kancelariach adwokackich i radcowskich we Wrocławiu. Pracowała również na stanowisku prawnika in house w firmie leasingowej. Od 2016 r. wykonuje zawód w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej.

W 2012 r. ukończyła Studia Podyplomowe – Studia Kształcenia Tłumaczy Języków Romańskich (grupa francuska), a w 2019 r. Studia Podyplomowe Prawo Medyczne i Bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Świadczy bieżące doradztwo prawne dla przedsiębiorców, uczestniczy w negocjacjach kontraktów, sporządza umowy (w tym umowy spółek), opinie prawne i pisma, pomaga odzyskiwać należności. Specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:  prawo cywilne, prawo pracy, prawo gospodarcze, prawo umów, prawo autorskie, prawo administracyjne i prawo oświatowe, jak również prawo medyczne.

Od 2018 r. zajmuje się problematyką prawa oświatowego, współpracując z placówkami oświatowymi (szkoły, przedszkola, żłobki), jak również organami prowadzącymi w całej Polsce.
Posiada bogate doświadczenie w zakresie sporów transgranicznych, jak również w sprawach odszkodowawczych.
Biegle włada językiem francuskim.

Hobby – podróże, kultura romańska, film i sport.

Kinga
Gembarzewska

Office Manager

Kinga Gembarzewska absolwentka kierunku Zarządzanie Kryzysowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

W Kancelarii jestem odpowiedzialna za prace administracyjne oraz księgowość. W życiu zawodowym, jak i prywatnym lubię planować i organizować, z łatwością przychodzi mi wykonywanie wielu czynności jednocześnie. W pracy kieruje się takimi wartościami jak współpraca oraz szacunek. Prywatnie jestem miłośniczką gier planszowych, książek dla dzieci i fascynuje mnie złożoność mózgu ludzkiego. Jestem żoną i mamą Dominika i Aliny.

Paweł
Bator

Prezes Zarządu

Przedsiębiorca i manager z doświadczeniem w zarządzaniu podmiotami z szerokiego spektrum branż. Absolwent kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Akademii Górniczo-Hutniczej. Swoje doświadczenie w zarządzaniu i sprzedaży budował współpracując z globalnymi organizacjami z obszarów tj. produkcja, nowoczesne technologie, IT, hr-tech, edukacja, czy finanse. Od zawsze przekonany, że jednym z najważniejszych celów jest budowa zaangażowania w realizację strategii firmy. Nastawiony na efektywny rozwój siebie oraz zespołu, z którym pracuje. Jego nowoczesne podejście do prowadzenia Kancelarii Prawa Gospodarczego i Oświatowego zapewnia profesjonalne standardy zarządzania, czego efektem jest najwyższa jakość, terminowość oraz unikatowe podejście do klienta. Entuzjasta organizacji eksponencjalnych i podejścia lean startup. W wolnym czasie miłośnik off-roadu, narciarstwa i turystyki górskiej. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci.

więcej
`

Współpracujemy z:

Kontakt

Kontakt

  Preferowana metoda komunikacji

  KPGIO - kancelaria prawna Kraków

  Kancelaria prawna KPGIO to lider wśród kancelarii prawnych w Krakowie, specjalizujący się w prawie gospodarczym oraz prawie oświatowym. Wykwalifikowany zespół prawników, z niespotykaną pasją i zaangażowaniem, każdego dnia doradza i wspiera właścicieli firm w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Przywiązujemy szczególną uwagę do indywidualnej obsługi klienta, dzięki czemu każde rozwiązanie prawne jest dostosowane do specyfiki Państwa biznesu. Przekazujemy skomplikowane aspekty prawa w sposób zrozumiały i klarowny, co pozwala na podjęcie najlepszych decyzji biznesowych.

  Jesteśmy ekspertami w obszarze prawa oświatowego, dostarczając kompleksowych usług prawnych dla ośrodków edukacyjnych, w tym szkół, przedszkoli, żłobków. Doskonale znamy realia, z jakimi zmagają się placówki edukacyjne, co pozwala nam na efektywne i skuteczne działanie na ich rzecz. Dbamy o bezpieczeństwo prawne Państwa placówki, zapewniając spokój i ciągłość działania. Nieważne, jak skomplikowane są Państwa wyzwania prawne - z nami będą Państwo zawsze gotowi do ich sprostania. Krakowska Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego (KPGIO) to partner, na którego zawsze mogą Państwo liczyć.

  Usługi prawne Kraków - zakres świadczonych usług

  Zakres usług świadczonych przez naszą kancelarię prawną obejmuje m.in. następujący obszar:

  Powyższa lista usług prawnych nie stanowi kompletnego zbioru. Zapraszamy do kontaktu z nami w celu przedstawienia szczegółowej oferty.

  KPGIO | Kancelaria Prawna i Adwokacka Kraków

  Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego Kraków