Zakładanie przedszkola

Zgodnie z art. 88 ust. 4 pkt 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe założenie publicznego przedszkola przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego wymaga zezwolenia wójta (lub burmistrza lub prezydenta miasta), wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Niepubliczne przedszkole może prowadzić tylko osoba fizyczna lub osoba prawna w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Celem utworzenia przedszkola niepublicznego, należy złożyć wniosek o wpis przedszkola do ewidencji przedszkoli niepublicznych prowadzonej przez gminę.

Placówką niepubliczną jest każda placówka, która nie jest “publiczna” w rozumieniu art. 14 ust. 1. Prawa oświatowego tzn., że nie musi spełniać wymogu zapewnienia jej powszechnej dostępności dla obywateli oraz braku ustawowej gwarancji bezpłatności kształcenia, wychowania lub opieki.

zakładanie przedszkola

Rejestracja przedszkola krok po kroku

Zgodnie z art. 88 ust. 5 Prawa oświatowego w celu uzyskania zezwolenia na założenie publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia do wójta (lub burmistrza lub prezydenta miasta) wraz z projektem aktu założycielskiego i statutu.

Wniosek powinien zawierać także dane niezbędne do wpisania przedszkola do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. Elementy wniosku precyzuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18.08.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej.

Procedurę utworzenia niepublicznego przedszkola reguluje art. 168 i nast. Prawa oświatowe.

obsługa prawna dziennych punktów opieki nad dziećmi

Rejestracja przedszkola – dokumenty

W przypadku publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego do wniosku o zezwolenie należy dołączyć:

 • kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej oraz – jeżeli osoba prawna podlega obowiązkowi wpisu do rejestru lub ewidencji – aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji (w przypadku zagranicznego dokumentu urzędowego stosuje się § 3 ust. 3 i 4 r.s.z.w.u.);
 • projekt aktu założycielskiego przedszkola publicznego;
 • projekt statutu przedszkola publicznego;
 • opinię właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić przedszkole publiczne, i najbliższym jego otoczeniu;
 • wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w przedszkolu publicznym, zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;
 • zobowiązanie do zapewnienia warunków działania przedszkola publicznego, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących przedszkoli publicznych,
 • pozytywna opinia kuratora oświaty.

W celu założenia niepublicznego przedszkola należy dysponować następującymi dokumentami:

 • pozytywną opinią właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywną opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
 • statutem przedszkola zgodnym z art. 172 ustawy – Prawo oświatowe,
 • wykazem pracowników pedagogicznych i dyrektora przewidzianych do zatrudnienia w placówce,

Do wniosku o wpis do ewidencji nie trzeba załączać dokumentów potwierdzających uprawnienia kadry.

rejestracja przedszkola

Zakładanie przedszkola – kompleksowa pomoc

Nasza kancelaria prawa oświatowego świadczy kompleksową pomoc w zakresie zakładania przedszkoli niepublicznych. Zapraszamy do kontaktu z nami w celu przedstawienia aktualnych możliwości współpracy.

obsługa prawna opiekunów dziennych
Kontakt

Kontakt

  Preferowana metoda komunikacji
  Wybierz minimum jedną formę kontaktu**