Odpowiedzialność dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły publicznej to nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Wymogów tych nie stosuje się do szkół i placówek niepublicznych, które swobodnie decydują o tym, kto będzie kierował szkołą lub placówką.

Dyrektor placówki oświatowej nie tylko kieruje szkołą i reprezentuje ją na zewnątrz, ale również sprawuje opiekę nad uczniami, zarówno w wymiarze dydaktycznym, jak i wychowawczym. Za uchybienie ponosi odpowiedzialność w wymiarze konstytucyjnym, finansowym, cywilnym, karnym, porządkowym i/lub dyscyplinarnym.

Odpowiedzialność dyrektora szkoły jest jednym z obszarów, w których specjalizuje się Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego. Reprezentujemy zarówno dyrektorów szkół, jak również osoby poszkodowane działaniem lub niedopełnienie obowiązków przez dyrektora szkoły tj. nauczycieli, rodziców i uczniów doprowadzając do rozwiązania sporu zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

odpowiedzialność dyrektora szkoły

Odpowiedzialność dyrektora szkoły – podstawa prawna

Odpowiedzialność dyrektora szkoły jest usankcjonowana w polskim prawie, w szczególności w takich ustawach i rozporządzeniach jak:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny ( z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia  26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania legitymacji służbowej nauczyciela.
obsługa prawna dziennych punktów opieki nad dziećmi

 

Typy odpowiedzialności prawnej dyrektora szkoły

Wyróżniamy następujące rodzaje odpowiedzialności prawnej dyrektorów szkół:

 • odpowiedzialność konstytucyjna,
 • odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa,
 • odpowiedzialność karna,
 • odpowiedzialność cywilna,
 • odpowiedzialność finansowa.

Konstytucyjna odpowiedzialność dyrektora szkoły

Odpowiedzialność konstytucyjna dyrektora szkoły związana jest z naruszeniem Konstytucji lub innych ustaw w związku z wykonywaniem funkcji publicznej.

Dyscyplinarna i porządkowa odpowiedzialność dyrektora szkoły

Odpowiedzialność dyrektorów popularnie określana jako “administracyjna” dotyczy głównie dwóch obszarów: odpowiedzialności dyscyplinarnej regulowanej przepisami Karty Nauczyciela oraz odpowiedzialności porządkowej regulowanej przez Kodeks Pracy.

Karna odpowiedzialność dyrektora szkoły

Odpowiedzialność karna dyrektora szkoły, podobnie jak w przypadku karnej odpowiedzialności nauczycieli, ma miejsce w sytuacji, w której dyrektor szkoły popełnił wykroczenie lub przestępstwo.

Cywilna odpowiedzialność dyrektora szkoły

Odpowiedzialność cywilna dyrektora szkoły związana jest z naruszeniem norm prawa cywilnego, w szczególności za:

 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań (odpowiedzialność kontraktowa – ex contractu),
 • za popełnienie czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa – ex delicto).

Finansowa odpowiedzialność dyrektora szkoły

Odpowiedzialność dyrektora szkoły w prawie finansowym dotyczy naruszenia przepisów prawa finansowego (np. dyscypliny budżetowej).

Odpowiedzialność prawna dyrektorów szkół

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego specjalizuje się w sprawach z obszaru prawa oświatowego, w tym również sprawach dotyczących odpowiedzialności prawnej dyrektorów szkół. W tym obszarze zapewniamy kompleksowe wsparcie. Pomagamy zarówno pracodawcom oraz osobom trzecim w sporach z dyrektorami szkół, jak również dyrektorom szkół i placówek oświatowych m.in. w kwestii oczyszczenia ich ze stawianych zarzutów.

Nasze doświadczenie, połączone z wiedzą i zaangażowaniem, przekłada się na szczęśliwe doprowadzenie do finału podejmowanych spraw. Zapraszamy do współpracy.

obsługa prawna opiekunów dziennych
Kontakt

Kontakt

  Preferowana metoda komunikacji
  Wybierz minimum jedną formę kontaktu**