Blog
Prawo oświatowe

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, jak również wsparcie w kwestiach dotyczących dotacji dla placówek oświatowych. Współpracujemy ze wszystkimi podmiotami funkcjonującymi w sferze oświaty tj. organami prowadzącymi placówki oświatowe, dyrektorami placówek oświatowych i pracownikami placówek oświatowych. Świadczymy usługi prawne na terenie całej Polski.

Umowa dowodowa – ułatwienie dla sądu czy też ograniczenie procesu dowodzenia?

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustaw – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, została wprowadzona do kodeksu postępowania cywilnego instytucja umowy dowodowej, dotychczas nieznana kodeksowi postępowania cywilnego. Podczas I Wrocławskiego Seminarium Cywilnoprocesowego oprócz omówienia założeń i definicji tej instytucji, poruszona została kwestia jej istoty zastosowania oraz wykorzystania w aktualnym procesie cywilnym przez strony.
czytaj więcej

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego, a Centrum Kształcenia Zawodowego

Dziś chcielibyśmy wyjaśnić Państwu różnicę pomiędzy niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego, a centrum kształcenia zawodowego, które to zgodnie z art. 117 ust.1 pr. ośw. realizują kształcenie ustawiczne.
czytaj więcej

Kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej

Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych realizowane jest przez publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (art. 117 ust.1 pr. ośw.). Legalna definicja kształcenia ustawicznego została zawarta w art. 4 pkt. 30 pr. ośw. zgodnie z którym należy przez nie rozumieć „kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny”.
czytaj więcej

Odpowiedzialność odszkodowawcza władz publicznych podczas pandemii

Raptem kilka dni temu minął rok od czasu podjęcia i wprowadzenia pierwszych decyzji w sprawie obostrzeń zmniejszających mobilność społeczną. Celem tych działań polegających na zamknięciu hoteli, restauracji, galerii handlowych, miejsc kultury, stoków narciarskich jest zmniejszenie tempa rozwoju COVID-19. Od ponad roku wielu przedsiębiorców nie ma możliwości prowadzenia własnych działalności gospodarczych, co powoduje zamykanie lub zawieszanie działalności, znaczne redukcje kosztów i zwolnienia pracowników, jak również rosnące zadłużenia. Coraz trudniejsza sytuacja gospodarcza, zmusiła część z przedsiębiorców do podjęcia decyzji o dochodzeniu odszkodowania od Skarbu Państwa za szkody powstałe w czasie epidemii. Czy roszczenia i żądania tych przedsiębiorców są zasadne?
czytaj więcej

Druga tarcza antykryzysowa dla turystyki

W dniu 1 października 2020 r. weszły w życie niektóre przepisy zawarte w ustawie z 17 września o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, potocznie nazywana „drugą tarczą antykryzysową dla turystyki”. Przepisy Ustawy niosą ze sobą rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie branży turystycznej m. in. regulując kwestie wsparcia dla firm zajmujących turystyką oraz zwrotów dla podróżnych za opłacone, a nieodbyte wycieczki - odwołane przez wirusa COVID-19. W ramach nowelizacji ustanowiono nowe fundusze - Turystyczny Fundusz Zwrotów i Turystyczny Fundusz Pomocowy, których zadaniem jest zabezpieczenie zarówno podróżnych, jak i firmy turystyczne przed niekorzystnymi konsekwencjami spowodowanymi pandemią. Nowelizacja wprowadza nowe świadczenie postojowe i zwolnienie z płacenia składek dla przedsiębiorców z branży turystycznej.
czytaj więcej

W JAKI SPOSÓB SZKOŁA MOŻE PRZEJŚĆ NA NAUKĘ ZDALNĄ LUB NAUCZANIE HYBRYDOWE ?

Od 1 września 2020 r. placówki oświatowe prowadzą zajęcia w trybie stacjonarnym. Dynamicznie rozwijająca się sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się COVID – 19, konieczność odbywania obowiązku kwarantanny przez nauczycieli i uczniów szkół, rodzi pytania czy aktualnie obowiązujące przepisy prawa oświatowego i przyjęte na ten czas rozwiązania prawne pozwalają na dostosowanie pracy szkoły do aktualnych warunków oraz zapewniają uczniom i nauczycielom bezpieczną naukę i  pracę.
czytaj więcej

Nauczyciel na kwarantannie

Zasady i tryb zapobiegania i zwalczania zakażeń zostały uregulowane w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (dalej: „Ustawa”). W związku z mnogą ilością wprowadzonych przez ustawodawcę pojęć, należy zwrócić uwagę na definicje ustawowe zawarte w art. 2 Ustawy. Kwarantanna stanowi odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. W przypadku osoby chorej albo osoby podejrzanej o chorobę zakaźną mamy do czynienia z izolacją, która może również przybrać formę izolacji w warunkach domowych.
czytaj więcej

Prosta Spółka Akcyjna – podstawowe informacje

Na 1 marca 2021 r. planowane jest wejście w życie nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych.  Nowelizacja wprowadza nowy typ spółki handlowej Prostej spółki akcyjnej  (dalej: „PSA”).  To pierwsza od 1934 r. zmiana w polskim systemie prawnym, która ingeruje tak mocno w kwestie spółek kapitałowych. PSA została stworzona przede wszystkim z myślą o biznesie z wykorzystaniem nowych technologii i działalności innowacyjnej, czyli szeroko pojętych „startupów”.
czytaj więcej

Zmiana przepisów prawa oświatowego w zakresie odbywania obowiązku szkolnego poza szkołą

Do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej wpłynął poselski projekt nowelizujący przepisy ustawy – Prawo oświatowe. Proponowane zmiany istotnie wpływają na dotychczasowy kształt odbywania przez uczniów obowiązku szkolnego poza szkołą (dalej: „Edukacja Domowa”). Kluczową propozycją wnioskodawców projektu jest zniesienie obowiązku uzyskiwania opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej niezbędnej do wniosku o zezwolenie na odbywanie przez ucznia Edukacji Domowej, jak również likwidacja rejonizacji. Przedstawiony projekt wprowadza szereg zmian, które co do zasady powinny ułatwić rodzicom lub opiekunom prawnym wnioskowanie o odbywanie Edukacji Domowej przez ich dzieci.
czytaj więcej