Naruszenie praw ucznia

Aby mówić o naruszeniu praw ucznia, należy najpierw wyjaśnić czym są prawa ucznia. Prawa ucznia to katalog uprawnień, które uczniom przysługują. Zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 17 prawa oświatowego “Statut szkoły zawiera w szczególności: […] prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia”.

To oznacza, że do każdej szkoły należy dokładne określenie, co jej uczniowie mogą robić, a także, co im przysługuje. Poszczególne przepisy Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty, a także innych ustaw i rozporządzeń wykonawczych wielokrotnie mówią, że dane prawo uczniom przysługuje.

Uczeń ma prawo do:

 • dostęp do statutu,
 • regulaminów i procedur obowiązujących w Szkole,
 • dostęp do innych informacji, w tym prawo do zapoznawania się z programem nauczania, ocenami postępu w nauce, uczniowskimi pracami pisemnymi,
 • równego traktowania, bez względu na sytuację materialną, religię, światopogląd, odmienność kulturową, językową i etniczną czy inne podobne cechy,
 • prawo do uzyskania wyjaśnień w sytuacjach konfliktów z pracownikami Szkoły i kolegami oraz prawo do odwołania się od decyzji, kar i postanowień z konfliktami związanych,
 • wolność wyrażania opinii w sprawach związanych z funkcjonowaniem Szkoły, w tym na temat treści i metod oraz organizacji nauczania, jak i pracy personelu Szkoły,
 • wolność zrzeszania się i działalności w Samorządzie Uczniowskim oraz organizacjach działających w Szkole, poza partiami i stronnictwami politycznymi,
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego oraz uczestnictwa w szkolnych imprezach rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych,
 • nagród  i wyróżnień.

 

naruszenie praw ucznia

Prawa ucznia – podstawa prawna

Prawa ucznia reguluje:

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
 • Statut Szkoły.
obsługa prawna dziennych punktów opieki nad dziećmi

Naruszenie praw ucznia przez nauczyciela

Zdarzenia polegające na naruszeniu praw ucznia przez nauczyciela stanowią podstawę do:

 • odpowiedzialności dyscyplinarnej,
 • odpowiedzialności cywilnej,
 • odpowiedzialności karnej,
 • odpowiedzialności porządkowej.
naruszenie praw ucznia przez nauczyciela

Wsparcie prawne w zakresie naruszenia praw ucznia

Kancelaria KPGiO świadczy usługi doradztwa prawnego w przypadkach naruszenia praw ucznia.

Reprezentujemy uczniów i rodziców w toku postępowania dyscyplinarnego, cywilnego, jak również porządkowego.

Naszymi klientami są również nauczyciele którym zarzucono naruszenie praw ucznia.

Zapraszamy do kontaktu!

 

obsługa prawna opiekunów dziennych
Kontakt

Kontakt

  Preferowana metoda komunikacji
  Wybierz minimum jedną formę kontaktu**