Naruszenie praw ucznia

Aby mówić o naruszeniu praw ucznia, należy najpierw wyjaśnić czym są prawa ucznia. Prawa ucznia to katalog uprawnień, które uczniom przysługują. Zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 17 prawa oświatowego „Statut szkoły zawiera w szczególności: […] prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia”.

To oznacza, że do każdej szkoły należy dokładne określenie, co jej uczniowie mogą robić, a także, co im przysługuje. Poszczególne przepisy Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty, a także innych ustaw i rozporządzeń wykonawczych wielokrotnie mówią, że dane prawo uczniom przysługuje.

Uczeń ma prawo do:

 • dostęp do statutu,
 • regulaminów i procedur obowiązujących w Szkole,
 • dostęp do innych informacji, w tym prawo do zapoznawania się z programem nauczania, ocenami postępu w nauce, uczniowskimi pracami pisemnymi,
 • równego traktowania, bez względu na sytuację materialną, religię, światopogląd, odmienność kulturową, językową i etniczną czy inne podobne cechy,
 • prawo do uzyskania wyjaśnień w sytuacjach konfliktów z pracownikami Szkoły i kolegami oraz prawo do odwołania się od decyzji, kar i postanowień z konfliktami związanych,
 • wolność wyrażania opinii w sprawach związanych z funkcjonowaniem Szkoły, w tym na temat treści i metod oraz organizacji nauczania, jak i pracy personelu Szkoły,
 • wolność zrzeszania się i działalności w Samorządzie Uczniowskim oraz organizacjach działających w Szkole, poza partiami i stronnictwami politycznymi,
 • prawo do wypoczynku i czasu wolnego oraz uczestnictwa w szkolnych imprezach rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych,
 • nagród  i wyróżnień.
naruszenie praw ucznia

Prawa ucznia - podstawa prawna

Prawa ucznia reguluje:

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
 • Statut Szkoły.
naruszenie praw ucznia przez nauczyciela

Naruszenie praw ucznia przez nauczyciela

Zdarzenia polegające na naruszeniu praw ucznia przez nauczyciela stanowią podstawę do:

 • odpowiedzialności dyscyplinarnej,
 • odpowiedzialności cywilnej,
 • odpowiedzialności karnej,
 • odpowiedzialności porządkowej.

Wsparcie prawne w zakresie naruszenia praw ucznia

Kancelaria KPGiO świadczy usługi doradztwa prawnego w przypadkach naruszenia praw ucznia.

Reprezentujemy uczniów i rodziców w toku postępowania dyscyplinarnego, cywilnego, jak również porządkowego.

Naszymi klientami są również nauczyciele którym zarzucono naruszenie praw ucznia.

Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt

Kontakt

  Preferowana metoda komunikacji