Placówka kształcenia ustawicznego

Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych realizowane jest przez:

 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, oraz
 • publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe (art. 117 ust.1 pr. ośw.).

Legalna definicja kształcenia ustawicznego została zawarta w art. 4 pkt. 30 pr. ośw. zgodnie z którym należy przez nie rozumieć „kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny”.

 

niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego

Placówka kształcenia ustawicznego – podstawa prawna

Regulację dotyczące założenia, prowadzenia i organizacji placówek kształcenia ustawicznego reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

obsługa prawna dziennych punktów opieki nad dziećmi

Placówka kształcenia ustawicznego – jak założyć?

Zanim przystąpimy do procedury rejestracji niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego tj. przygotowania i złożenia zgłoszenia o wpis placówki do ewidencji, musimy podjąć szereg czynności i przygotować dokumenty, które są obligatoryjnym warunkiem uzyskania wpisu do ewidencji tj.

 • lokal spełniający wymogi socjalno-bytowe, sanitarne i bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 • statut placówki,
 • programy nauczania kursów,
 • opinie Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 • opinie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
 • listę pracowników pedagogicznych i dyrektor,
 • pozytywną opinie Kuratora Oświaty.

Statut placówki kształcenia ustawicznego

Statut placówki to obowiązkowy dokument każdej placówki. Przy konstruowaniu zapisów należy mieć na względzie w szczególności art. 172 Pr. Oś. i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019.652 ze zm.). Ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2022.1116) przeprowadzono nowelizację art. 172, która wchodzi w życie w dniu 1 września 2022 r. Nowelizacja wprowadziła nowe regulacje dotyczące placówek kształcenia ustawicznego.

Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego

Placówki kształcenia ustawicznego prowadzą kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1-3 i 5 pr.ośw. oraz – jeśli w skład placówki wchodzą szkoły – w szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II stopnia lub szkołach policealnych. Ponadto takie placówki mogą (a więc nie muszą) także realizować zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania danego zawodu (§ 3 i 4 r.k.u.f.p.).

placówka kształcenia ustawicznego

Placówki kształcenia ustawicznego – kancelaria prawna

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa oświatowego, w tym również w sprawach dotyczących kompleksowej obsługi placówek kształcenia ustawicznego. Naszym klientom zapewniamy profesjonalne wparcie, poparte wiedzą i doświadczeniem.

Zapraszamy do współpracy.

Kontakt

Kontakt

  Preferowana metoda komunikacji
  Wybierz minimum jedną formę kontaktu**