Blog

Kancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną pomoc prawną dla placówek oświatowych oraz dla podmiotów gospodarczych na terenie całej Polski.

Współpracujemy ze wszystkimi podmiotami funkcjonującymi w sferze oświaty tj. organami prowadzącymi, dyrektorami placówek oświatowych i pracownikami placówek oświatowych.

Prowadzimy pełną obsługę prawną spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółek osobowych, jak również fundacji.

Zmiana przepisów prawa oświatowego w zakresie odbywania obowiązku szkolnego poza szkołą

Do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej wpłynął poselski projekt nowelizujący przepisy ustawy – Prawo oświatowe. Proponowane zmiany istotnie wpływają na dotychczasowy kształt odbywania przez uczniów obowiązku szkolnego poza szkołą (dalej: „Edukacja Domowa”). Kluczową propozycją wnioskodawców projektu jest zniesienie obowiązku uzyskiwania opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej niezbędnej do wniosku o zezwolenie na odbywanie przez ucznia Edukacji Domowej, jak również likwidacja rejonizacji. Przedstawiony projekt wprowadza szereg zmian, które co do zasady powinny ułatwić rodzicom lub opiekunom prawnym wnioskowanie o odbywanie Edukacji Domowej przez ich dzieci.
czytaj więcej

Zmiany w działalności jednostek systemu oświaty w związku ze stopniowym przywracaniem ich funkcjonowania

W niniejszym wpisie poruszymy sytuację prawną związaną ze stopniowym przywracaniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Nowe regulacje, których podstawa prawna wynika z przepisów rozporządzeń, swoim zakresem obowiązywania obejmują zarówno dzieci uczęszczające do klas I-III szkół podstawowych jak również uczniów mających zamiar przystąpić do egzaminu ósmoklasisty.
czytaj więcej

Kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia w okresie epidemii koronawirusa cz. 2

W poprzednim wpisie poruszyliśmy tematykę kryteriów wedle których dyrektorzy winni kierować się wybierając nauczyciela do zwolnienia. Wskazaliśmy, które kryteria - na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego – są dozwolone, a których zastosowanie przez dyrektorów szkół jest niedopuszczalne. W niniejszym wpisie przyjrzymy się bliżej zagadnieniu stosowania dozwolonych kryteriów w odniesieniu do konkretnych przykładów mogących pojawić się na tle sytuacji z koronawirusem.
czytaj więcej

Kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia w okresie epidemii koronawirusa

Epidemia koronawirusa znacząca wpływa na sytuacje finansową placówek oświatowych. Oszczędności nie ominą także szkół, gdyż samorządy oraz inne podmioty je prowadzące i finansujące rozważają np. rezygnację z prowadzenia zajęć dodatkowych w szkołach. Aktualna sytuacja może wpłynąć na ograniczenie pensum nauczycielskiego w szkołach, co z kolei wymusi na ich dyrektorach redukcję etatów nauczycielskich. Sytuacja ta zapewne wybrzmi w okresie ruchu kadrowego, kiedy to dyrektorzy szkół staną przed problemem wyboru kryteriów, według których będą kwalifikować konkretnych nauczycieli do zwolnienia. W tym i kolejnym wpisie postaramy się przybliżyć ten problem i odpowiedzieć na pytanie jaki wpływ na problematykę doboru kryteriów nauczyciela do zwolnienia ma sytuacja wywołana epidemią koronawirusa.
czytaj więcej

Opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, a Edukacja Domowa

Czy opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej jest konieczna przy wydaniu decyzji o odbywaniu przez ucznia Edukacji Domowej ? Na to pytanie znajdą Państwo odpowiedź w poniższym wpisie.
czytaj więcej

Tarcza finansowa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Tarcza finansowa PFR stanowi rządowy program wprowadzany na podstawie ustawy o systemie instytucji rozwoju, którego nadrzędnym celem jest wyeliminowanie negatywnych skutków gospodarczych pandemii wirusa COVID-19. Program przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów ustawy prawo przedsiębiorców. Program zakłada, że podstawowym instrumentem wsparcia finansowego przedsiębiorstw są subwencje finansowe, które przy spełnieniu określonych warunków, będą miały charakter częściowo bezzwrotny. Środki otrzymane przez Beneficjenta mogą zostać przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Program zakłada dwa rodzaje wsparcia finansowego w zależności od charakteru podmiotu wnioskującego: Tarczę finansową dla Mikrofirm oraz Tarczę finansową dla małych i średnich przedsiębiorców (MŚP)
czytaj więcej

Opinia prawna – nauczanie zdalne w okresie zawieszenia zajęć

W okresie czasowego funkcjonowania jednostek sytemu oświaty , szkoły wykonują zadania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapob ieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 (Dz. U. poz. 493 ze zm.) – dalej „r.r.o.f.” oraz na podstawie tego rozporządzenia.
czytaj więcej

Obowiązki osób poddanych nadzorowi epidemologicznemu a ograniczenie praw i wolności obywatelskich

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym Prezes Rady Ministrów działając na podstawie art. 11 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach zawiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), w zw. z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz 256) wydał decyzję, na mocy której polecił funkcjonującym na polskim rynku operatorom telekomunikacyjnym realizacje działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, polegających na obowiązku przekazywania wszystkim wojewodom oraz właściwym terytorialnie jednostkom służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, informacji dotyczących lokalizacji zakończenia sieci abonentów lub użytkowników podlegających nadzorowi epidemiologicznemu, kwarantannie, hospitalizacji lub izolacji przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
czytaj więcej

Jakie egzaminy można przeprowadzić online? Informacje dla dyrektorów szkół. 

W odpowiedzi na zmiany w systemie edukacji wymuszone przez obecną sytuację na świecie, przygotowaliśmy zbiór informacji odnośnie sposobu przeprowadzania egzaminów przez szkoły. Dyrektorzy szkół zastanawiają się, czy te mogą zostać przeprowadzone on-line. Odpowiadamy, jak wygląda to w świetle rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 roku.  
czytaj więcej
Kontakt

Kontakt

    Preferowana metoda komunikacji
    Wybierz minimum jedną formę kontaktu**