Spółki kapitałowe a spółki osobowe

W polskim porządku prawnym wyróżniamy podział na spółki osobowe i kapitałowe. Pierwsze z nich to spółka jawna (art. 22–85 k.s.h.), spółka partnerska (art. 86–101 k.s.h.), spółka komandytowa (art. 102–124 k.s.h.) oraz spółka komandytowo-akcyjna (art. 125–150 k.s.h.). Należy pamiętać, że spółka cywilna nie jest spółką w rozumieniu prawa handlowego.

Do niedawna w ramach spółek kapitałowych można było wyróżnić jedynie spółkę akcyjną oraz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednak od 1 lipca 2021 r. można zakładać “nową” spółkę kapitałową – prostą spółkę akcyjną (PSA).

Podział na spółki osobowe i kapitałowe jest uzasadniony naturą każdej z tych grup spółek. W założeniach teoretycznych spółki osobowe są co do zasady oparte na współpracy pomiędzy wspólnikami w prowadzeniu spraw spółki. Natomiast w spółkach kapitałowych rola wspólnika jest zdecydowanie mniejsza, można określić go wręcz jako pasywnego inwestora, który przekazuje spółce swój kapitał i oczekuje, że inwestycja się zwróci.

A zatem można powiedzieć, że główną różnicą występującą pomiędzy tymi dwoma kategoriami spółek jest rola wspólników. W spółkach osobowych wspólnicy samodzielnie zajmują się prowadzeniem spraw oraz reprezentacją spółki, natomiast w spółkach kapitałowych powołuje się specjalny organ w tym celu (np. zarząd, lub rada dyrektorów w niektórych PSA). Organ ten może być złożony z osób powołanych spoza wspólników.

Kolejna różnica związana jest z minimalną liczbą wspólników. Jest możliwe, aby utworzyć jednoosobową spółkę kapitałową, jednak nie istnieje taka możliwość przy spółce osobowej, gdzie liczba wspólników musi wynosić minimalnie dwóch.

Warto także powiedzieć, że spółki kapitałowe posiadają status osób prawnych, natomiast spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej. Co jednak obecnie nie ma dużego znaczenia prawnego, a to ze względu na treść art. 8 k.s.h.: “spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana”. Zatem ustawodawca nadał spółkom osobowym podmiotowość prawną, dzięki czemu stosuje się do nich odpowiednio przepisy dot. osób prawnych, zgodnie z art. 331 § 1 k.c.

Cechy charakterystyczne spółek z o.o. i S.A.

Charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. jest w Polsce niezwykle popularne. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez swą charakterystykę są atrakcyjne dla małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ majątek spółki jest niejako oddzielony od majątku wspólników, a odpowiedzialność osobista za zobowiązania spółki jest wyłączona, a ponadto założenie spółki z o.o. nie jest skomplikowane, podobnie jak późniejsze formalności przy prowadzeniu spółki. Wspólnicy mają dość duży zakres swobody w kształtowaniu struktury i sposobu funkcjonowania spółki z o.o. O spółce z o.o. można powiedzieć, że jest to spółka kapitałowa, która jednak przejawia elementy charakterystyczne dla spółek osobowych.

A. Koch przedstawił następującą definicję spółki z o.o.: “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitałową spółką handlową utworzoną w jakimkolwiek prawnie dopuszczalnym celu, wykazującą również pewne właściwości spółki osobowej, w której uczestniczą indywidualnie oznaczeni wspólnicy. Uczestnictwo to manifestuje się dysponowaniem zbywalnymi udziałami, odzwierciedlającymi ułamkową część pierwotnego majątku spółki”.

Można powiedzieć, że w dużej mierze spółka z o.o. zawdzięcza swoją popularność właśnie temu rozluźnieniu wymogów formalnych w stosunku do spółki akcyjnej. Należy wybrać tę formę prowadzenia działalności, gdy wspólnicy chcą bezpośrednio nadzorować prowadzenie spraw spółki, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka jedynie do swojego wkładu.

Charakterystyka spółki akcyjnej

Z kolei działalność gospodarcza w formie spółki akcyjnej pojawia się w obszarach, w których istnieje wysokie zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę z danego zakresu oraz na kapitał inwestycyjny. Dzieje się tak, ponieważ struktura organizacyjna tego typu spółki zezwala na dość tanie pozyskiwanie dużych zasobów kapitału od szerokiego kręgu inwestorów. Ponadto w tym przypadku, inwestor, który chciałby zostać akcjonariuszem spółki, nie musi posiadać umiejętności zarządzania sprawami spółki ani nie musi odznaczać się potrzebną ku temu wiedzą, bowiem w spółce akcyjnej (S.A.) zajmują się tym osoby zasiadające w zarządzie.

Do typowych cech modelowej spółki akcyjnej możemy zatem zaliczyć oddzielenie funkcji “właścicielskich” od funkcji zarządzających, swobodę zbywalności akcji spółki oraz ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszoną przez akcjonariuszy, co wynika z art. 301 § 5 k.s.h.

Działalność prowadzona w tej formie zapewnia anonimowość wspólników spółki akcyjnej, czyli jej akcjonariuszy. Należy ją wybrać w sytuacji, gdy planujemy duże przedsięwzięcie lub gdy planujemy wejść na giełdę. A ponadto działalność banków (art. 12 ustawy prawo bankowe), zakładów ubezpieczeń (art. 6 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej) oraz powszechnych towarzystw emerytalnych (art. 27 ust. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych) musi być prowadzona w formie spółki akcyjnej.

Zakładanie spółek

Spółki akcyjne (SA) i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) stanowią dwie popularne formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Mimo że obie są spółkami kapitałowymi i mają wiele wspólnych cech, istnieją między nimi znaczące różnice.

Pierwszą kluczową różnicą jest sposób powstania tych spółek. Powołanie spółki akcyjnej następuje w drodze aktu notarialnego, przez co proces jej zakładania jest bardziej sformalizowany. Z kolei spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest tworzona przez umowę, co czyni ją nieco bardziej elastyczną w tym zakresie.

Kolejnym istotnym elementem różniącym obie spółki jest ich kapitał zakładowy. W przypadku spółki akcyjnej minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 100 000 zł, podczas gdy dla spółki z o.o. jest to jedynie 5 000 zł. Różnią się także jednostkami kapitału – w spółce akcyjnej są to akcje, natomiast w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – udziały.

Obydwie spółki mają obowiązek dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, lecz w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wpis ten jest możliwy w formie elektronicznej i tradycyjnej. Warto również zwrócić uwagę na to, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością umożliwia udział w niej innych spółek, takich jak spółka akcyjna, jawna, komandytowa, partnerska czy komandytowo-akcyjna.

Mimo różnic w budowie i wymogach obu rodzajów spółek, istnieją pewne podobieństwa. Zarówno spółka akcyjna, jak i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mają swoje organy, takie jak zarząd czy rada nadzorcza. W obu przypadkach istnieje również kapitał zakładowy, który musi zostać wniesiony przez wspólników lub akcjonariuszy.

Organy w spółce

W spółce akcyjnej obowiązkowe jest powołanie zarządu, walnego zgromadzenia akcjonariuszy oraz rady nadzorczej. Pierwsze składy tych organów powoływane są w formie aktu notarialnego przy zawiązywaniu spółki. Zgodnie z art. 18 §1 k.s.h. “członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych”. Nie może być także skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa wymienione w art. 18 §2 k.s.h. Ponadto jest związany wynikającym z art. 380 k.s.h. zakazem konkurencji.

Przechodząc do zarządu, podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi jego członkami określa statut spółki lub późniejsza jego uchwała. Natomiast ich liczbę należy określić obligatoryjnie w statucie, zgodnie z art. 304 §1 pkt 8 k.s.h. Może być to jedna lub wiele osób. Zgodnie z art. 371 §1 k.s.h. “jeżeli zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki, chyba że statut stanowi inaczej”. Statut spółki może zawierać postanowienie, że jeden z członków zarządu może pełnić funkcję jego prezesa i zajmować się kierowaniem pracami zarządu. Zgodnie z art. 368 §4 k.s.h. “członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie”.

Zarząd zajmuje się reprezentacją spółki “na zewnątrz” oraz prowadzeniem jej spraw. Reprezentacja polega na dokonywaniu oraz przyjmowaniu czynności prawnych w imieniu spółki w stosunkach z podmiotami zewnętrznymi. Natomiast prowadzenie spraw spółki sprowadza się do podejmowania czynności faktycznych oraz prawnych w zakresie działalności spółki. Jest to przede wszystkim podejmowanie bieżących decyzji gospodarczych, sporządzanie wniosków odnośnie podziału zysku, pokrycia strat, sprawozdania finansowego (art. 395 §2 k.s.h.), czy też zwoływanie walnego zgromadzenia (art. 399 §1 k.s.h.).

Kolejnym organem obowiązkowym jest rada nadzorcza (art. 381 k.s.h.). Zgodnie z art. 382 k.s.h. “rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności”. W szczególności do jej obowiązków należą:

 • ocena sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz finansowego, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
 • ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 • sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej).

Rada nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie, swoje obowiązki wykonuje ona w sposób kolegialny (art. 390 k.s.h.). Ponadto może ono uchwalić organizację oraz sposób wykonywania czynności przez radę w formie regulaminu. Jednakże statut spółki może upoważniać samą radę do dokonania takiej czynności (art. 391 k.s.h.). Zazwyczaj jeden z jej członków pełni rolę przewodniczącego. Możliwe jest także powołanie jej wiceprzewodniczącego. Na przewodniczącym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń rady nadzorczej. Rada wykonuje swoje obowiązki w formie podejmowania uchwał, które co do zasady podejmowane są na posiedzeniach. Zwołuje się je “w miarę potrzeb”, jednak co najmniej trzy razy podczas trwania roku obrotowego (art. 389 §7 k.s.h.).

Ostatnim obligatoryjnym organem w spółce akcyjnej jest walne zgromadzenie akcjonariuszy. Nie są to pojęcia tożsame z ogółem akcjonariuszy reprezentujących całość kapitału zakładowego spółki. Walne zgromadzenie to zebranie, które jest zwołane i przeprowadzone w myśl przepisów k.s.h. oraz statutu spółki. Zgodnie z art. 406 k.s.h. “uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia”. W walnym zgromadzeniu mogą uczestniczyć także członkowie zarządu oraz rady nadzorczej (art. 4066 k.s.h.).

Kompetencje walnego zgromadzenia sprowadzają się do podejmowania uchwał w najważniejszych sprawach spółki, które można podzielić na pięć rodzajów:

 1. sprawy objęte porządkiem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia;
 2. powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej;
 3. wyrażanie zgody na dokonywanie czynności prawnych przez zarząd;
 4. sprawy dot. roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru nad nią;
 5. inne sprawy określone w k.s.h.

Sprawy objęte porządkiem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia to m.in. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu strat, a także udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków.

Spółka z o.o. działa poprzez swoje organy, co stoi w zgodzie z treścią art. 38 k.c. Podobnie jak w spółce akcyjnej są to trzy różne ciała:

 • zgromadzenie wspólników,
 • zarząd oraz
 • organy nadzoru, czyli rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.

Ostatni z nich jednak ma charakter częściowo fakultatywny, bowiem zgodnie z art. 213 §2 k.s.h. “w spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, powinna być ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna”. Istnieje także możliwość powołania obu tych organów.

Zarząd w spółce z o.o. pełni funkcje wykonawcze, co oznacza, że realizuje on decyzje i uchwały podejmowane przez wspólników, a ponadto zadania i cele, które zostały określone w umowie spółki. Zarząd sprawuje także funkcje reprezentacyjne (art. 201 k.s.h.). W jego skład wchodzić mogą zarówno wspólnicy, jak i osoby trzecie. Jego członków powołuje się uchwałą wspólników na czas oznaczony, jednak nie krótszy niż rok lub na czas nieoznaczony. Dzieje się tak w przypadku braku odmiennych postanowień w umowie spółki (art. 201 §4 k.s.h.) Osoba powoływana musi wyrazić na to zgodę. Należy zgłosić ten fakt do KRS, w terminie 7 dni od tej czynności. Zarząd spółki z o. o. może składać się z jednej osoby lub wielu osób. Skład zarządu może być ustalony przez wspólników w umowie spółki, gdzie zostaje określona liczba członków zarządu lub zakres możliwej liczby, która może ich obejmować.

Kolejny organ obligatoryjny to zgromadzenie wspólników. Posiada on kompetencje uchwałodawcze. Składa się on ze wszystkich wspólników, którzy podejmują uchwały w trakcie specjalnych zebrań. Uchwały wspólników, zgodnie z art. 228 k.s.h., wymagają następujące kategorie spraw:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 • postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 • nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej;
 • zwrot dopłat
 • zawarcie umowy, która wywiera decydujący wpływ na działalność spółki kapitałowej zależnej albo spółdzielni zależnej, w szczególności przez zawarcie między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.

Zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd spółki. Istnieje obowiązek zwołania zgromadzenia w terminie do 6 miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.
Rada nadzorcza i komisji rewizyjnej to tzw. organy nadzoru. Ich powołanie jest fakultatywne, poza wskazanym wyżej wyjątkiem. Nadzór w tym przypadku oznacza obserwację, kontrolę oraz ocenę całokształtu działalności spółki, a także sporządzanie sprawozdań oraz zaleceń dot. działania spółki, a w szczególności jej zarządu. Zgodnie z art. 219 k.s.h. “rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, jednak nie ma ona prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki”. Zazwyczaj powołuje się tylko ten organ, rezygnując z komisji rewizyjnej.
Decyzje rady nadzorczej przybierają formę uchwał, dla których ważności konieczna jest obecność co najmniej połowy członków podczas posiedzenia oraz poprawne zaproszenie wszystkich jej członków. Musi składać się ona z co najmniej 3 członków, których powołuje i odwołuje się poprzez uchwałę wspólników (art. 215 k.s.h.). Członków rady nadzorczej powołuje się na rok, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej (art. 216 §1 k.s.h.).

Komisja rewizyjna także jest organem kolegialnym, składającym się z co najmniej trzech członków. Jej kompetencje sprowadzają się do oceny sprawozdań przedkładanych na zgromadzeniu wspólników, tj. sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego oraz oceny wniosków zarządu dot. pokrycia strat albo podziału zysku. Ma ona także prawo do zwoływania zgromadzeń wspólników (art. 235 k.s.h.), a także do skarżenia uchwał przez nich podejmowanych (art. 250 k.s.h.)

Odpowiedzialność w spółkach kapitałowych

Spółka akcyjna odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania. Istnieje zasada, że na akcjonariuszach nie spoczywa odpowiedzialność. W praktyce ryzykują oni jedynie utratą swojego wkładu. Wyjątki występują przy spółce akcyjnej w organizacji. W spółce z o.o. to właśnie spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem. Jej wspólnicy ponoszą, zgodnie z nazwą spółki, ograniczoną odpowiedzialność, jedynie do wartości wniesionych przez nich wkładów. Udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponoszą odpowiedzialności własnym majątkiem za zobowiązania.

W przypadku, gdy egzekucja przeciwko spółce z o.o. okaże się być bezskuteczna, za jej zobowiązania odpowiadać będą członkowie zarządu w sposób solidarny. Uwolnienie od odpowiedzialności następuje jedynie w wypadku, gdy członek zarządu udowodni, że w odpowiednim czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub zostało wszczęte postępowanie układowe, ewentualnie, że niezgłoszenie powyższych wniosków nie nastąpiło z jego winy lub, że nie miało to wpływu na poniesienie szkody przez wierzyciela.

Prawa i obowiązki wspólników i akcjonariuszy

Uprawnienia akcjonariuszy można podzielić na prawa majątkowe oraz niemajątkowe, inaczej nazywane jako prawa organizacyjne lub korporacyjne.

Prawa majątkowe obejmują:

Natomiast do grupy praw niemajątkowych możemy zaliczyć:

 • prawo głosu;
 • prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy;
 • prawo do informacji;
 • prawo do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;
 • prawo do wniesienia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej spółce;
 • prawo do zaskarżenia uchwał (żądania uchylenia lub stwierdzenia nieważności).

Podstawową powinnością posiadacza akcji jest uregulowanie płatności za akcje, które nabył. Chociaż statut ma możliwość wprowadzenia dodatkowych zobowiązań związanych z określoną akcją, nie jest to wymóg. W takiej sytuacji w pełni opłacona akcja będzie jedynie zespołem uprawnień przysługujących akcjonariuszowi.

W spółce z o.o. możemy wyróżnić prawa majątkowe oraz uprawnienia korporacyjne. Do pierwszej kategorii możemy zaliczyć prawo do:

 • rozporządzania udziałem, w tym do jego zbycia;
 • dywidendy;
 • pierwszeństwa poboru;
 • udziału w masie likwidacyjnej.

Poza aspektami majątkowymi, wspólnicy posiadają także uprawnienia korporacyjne. Te prawa obejmują możliwość uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników oraz oddawania głosu, prawo do kwestionowania podjętych uchwał, indywidualnej kontroli, ochronę praw mniejszości, możliwość żądania wykluczenia wspólnika, rozwiązania spółki przez sąd oraz wytoczenia pozwu o odszkodowanie na rzecz spółki.

Natomiast wśród obowiązków wspólników spółki z o.o. można wymienić konieczność wniesienia wkładu, odpowiedzialność za ewentualne dopłaty, wykonywanie okresowych świadczeń niematerialnych, zwrot nadmiernych wypłat oraz obowiązek przestrzegania zasady lojalności wobec spółki.

Podsumowanie

Działalność w formie spółki akcyjnej jest kierowana raczej do dużych przedsięwzięć, gdzie istnieje zapotrzebowanie na wiedzę specjalistyczną oraz kapitał inwestycyjny, a także dla banków, zakładów ubezpieczeń czy też towarzystw emerytalnych. Natomiast spółka z o.o. to odpowiednia forma dla małych i średnich przedsiębiorstw.
W obu przypadkach zakładać spółkę mogą zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Istotna różnica pojawia się za to przy organach tych spółek. W spółce z o.o. organy nadzoru, co do zasady, są fakultatywne w przeciwieństwie do SA. Zarówno spółka z o.o., jak i akcyjna wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a forma przyjęta dla umowy spółki to akt notarialny.

Spółka z o.o. wymaga zdecydowanie niższej kwoty kapitału zakładowego, tj. 5 000 zł, przy aż 100 000 zł minimalnego kapitału w SA. W pierwszej z nich występują udziały oraz wspólnicy, natomiast w drugiej akcje oraz akcjonariusze.

W obu spółkach powołuje się zarząd, który może składać się z jednej lub większej liczby osób. Osoby te obowiązuje zakaz konkurencji. Jednakże w przypadku spółki z o.o. nie ma ograniczeń czasowych dla pełnienia takowej funkcji, w przeciwieństwie do SA, gdzie okres ten wynosi maksymalnie 5 lat.

Oba typy spółek odpowiadają za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem, bez ograniczeń. Ograniczenia pojawiają się dopiero w stosunku do wspólników oraz akcjonariuszy. Inaczej przejawia się odpowiedzialność członków zarządu, którzy w SA nie odpowiadają za zobowiązania spółki, a w sp. z o.o. ponoszą tę odpowiedzialność solidarnie, z pewnymi wyjątkami.

Spółka z o.o. oznacza się także zdecydowanie mniejszym formalizmem w funkcjonowaniu niż w przypadku spółki akcyjnej.

Pomoc w obsłudze prawnej spółki z o.o. i spółki akcyjnej

Nasza kancelaria prawna – Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego, specjalizuje się w obsłudze prawnej spółek z o.o. i spółek akcyjnych. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa pytania oraz wesprzemy Was swoją wiedzę i doświadczeniem. Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

 • pod numerem telefonu: +48 533 940 018
 • pod adresem e-mail: kancelaria@kpgio.pl
 • w siedzibie kancelarii: ul. Szlak 20/7, 31-153 Kraków (po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania)

Opracowano na podstawie

 • biznes.gov.pl, Spółka akcyjna – podstawowe informacje, https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00169, Data odczytu: 2023.08.16
 • biznes.gov.pl, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – podstawowe informacje, https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00166, Data odczytu: 2023.08.16
 • Koch A., Napierała J., Prawo spółek handlowych, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2021.
 • Modrzejewska M., Okolski J., Prawo handlowe dla studentów i praktyków, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2022.
 • Nazaruk P., Prawo handlowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2023.
 • Malarewicz-Jakubów Agnieszka (red.), Prawo handlowe. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2023.
 • oniszczuk.com, Jakie są różnice między spółką z o.o. a spółką akcyjną, https://oniszczuk.com/wpis/jakie-sa-roznice-miedzy-spolka-z-o-o-a-spolka-akcyjna/, Data odczytu: 2023.08.16