W jaki sposób założyć niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego prowadzącą kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych? W poprzednich wpisach przybliżyliśmy Państwu pojęcie kształcenia ustawicznego, jak również opisaliśmy różnicę pomiędzy niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego a centrum kształcenia ustawicznego. W dzisiejszym opracowaniu chcielibyśmy przedstawić procedurę założenia i rejestracji niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego realizującej kształcenie w formie kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2022.1116).

Co należy zrobić przed złożeniem zgłoszenia do ewidencji szkół i placówek niepublicznych?

Zanim przystąpimy do procedury rejestracji niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego tj. przygotowania i złożenia zgłoszenia o wpis placówki do ewidencji, musimy podjąć szereg czynności i przygotować dokumenty, które są obligatoryjnym warunkiem uzyskania wpisu do ewidencji.

Organ prowadzący

Ustawa dopuszcza możliwość założenia i prowadzenia niepublicznej placówki przez osobę fizyczną (oczywiście posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych)lub osobę prawną np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, fundację lub stowarzyszenie. Jeśli więc podejmiemy decyzję o założeniu osoby prawnej, konieczne jest zarejestrowanie jej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Lokal spełniający wymogi socjalno-bytowe, sanitarne i bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Przez uzyskaniem wpisu do ewidencji należy znaleźć lokal odpowiadającym wymogom ustawowym w celu uzyskania opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego i opinii Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Co więcej zgodnie z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019.652 ze zm.) placówka musi zapewniać:

 • odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia,
 • bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki,
 • warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom niepełnosprawnym,
 • nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.

Na potwierdzenie dysponowania przedmiotowym lokalem należy przedstawić kopię np. umowy najmu lub dzierżawy lokalu.

Statut placówki

Statut placówki to obowiązkowy dokument każdej placówki. Przy konstruowaniu zapisów należ mieć na względzie w szczególności art. 172 Pr. Oś. i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019.652 ze zm.). Ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2022.1116) przeprowadzono nowelizację art. 172, która wchodzi w życie w dniu 1 września 2022 r. Nowelizacja wprowadziła nowe regulacje dotyczące placówek kształcenia ustawicznego.

Programy nauczania kursów

Zgodnie z treścią § 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019.652 ze zm.) programy nauczania kursu muszą zawierać:

 • nazwę formy kształcenia tj. niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego realizująca kształcenie w formie kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
 • czas trwania, liczbę godzin kształcenia i sposób jego organizacji(stacjonarny, wieczorowy, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość),
 • wymagania wstępne dla uczestników i słuchaczy – potocznie warunki rekrutacji na dany kurs,
 • cele kształcenia i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy uczestników kształcenia w innych formach pozaszkolnych, w zależności od ich potrzeb i możliwości,
 • plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar,
 • treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć,
 • opis efektów kształcenia,
 • wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
 • sposób i formę zaliczenia.

Opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Czas oczekiwania na opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego wynosi co najmniej miesiąc od dnia wpływu wniosku. Wszystkie wymogi i kryteria, jakie musi spełniać lokal, zostały szczegółowo opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Opinia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

Opinia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej wydawana jest w oparciu o wymogi lokalu uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Oświadczenie o posiadaniu lokalu umożliwiającego prowadzenie zajęć dydaktycznych i realizację zadań statutowych

Oświadczenie organu / osoby prowadzącej o posiadaniu lokalu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych i realizację innych zadań statutowych – pomimo, iż potwierdzeniem posiadania lokalu spełniającego określone wymogi w naszej opinii jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do użytkowania lokalu (np. akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy lokalu) wraz z opinią Powiatowego Inspektora Sanitarnego i opinią Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej spotykamy się z praktyką organów ewidencyjnych, które niezależnie od powyższego wymagają jeszcze omawianego oświadczenia.

Lista pracowników pedagogicznych i dyrektora

Zgodnie z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019.652 ze zm.) podmioty prowadzące kursy mają obowiązek zapewnienia kadry dydaktycznej posiadającej kwalifikacje zawodowe odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia. Do zgłoszenia nie mamy jednak obowiązku przedstawiania świadectw lub dokumentów potwierdzających posiadanie przez kadrę właściwych kwalifikacji.

Pozytywna opinia Kuratora Oświaty

Zgodnie z art. 168 ust. 7a ustawy – Prawo oświatowe, wprowadzonym ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2022.1116), od 1 września 2022 r. placówka może zostać wpisana do ewidencji po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o spełnieniu warunków w zakresie adresu placówki spełniającego warunki lokalowe zapewniające możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych placówki, jak również stwierdzającej zgodność projektu statutu z przepisami art. 172 ust. 2.ustawy Prawo oświatowe. Powyższy wymóg jest novum w procedurze zakładania i rejestracji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego.

Złożenie zgłoszenia niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego do organu ewidencyjnego

Po wykonaniu powyższych czynności i zebraniu wymaganych dokumentów, konieczne jest wypełnienie zgłoszenia do ewidencji szkół i placówek niepublicznych zgodnej ze wzorem ustalonym w organie ewidencyjnych właściwym miejscowo do zgłoszenia placówki. Procedura rejestracji jest bezpłatna.

W zgłoszeniu należy podać min. adresy innych lokalizacji w których będą prowadzone zajęcia, imię i nazwisko osoby przewidzianej do pełnienia funkcji dyrektora placówki, dane kontaktowe placówki, jak również przewidywany termin rozpoczęcia działalności placówki.

Właściwe określenie terminu rozpoczęcia działalności placówki ma istotne znaczenie w kontekście treści art. 169 ust 1 pkt.1) ustawy – Prawo oświatowe, które uprawnia organ ewidencyjny do wydania decyzji o wykreśleniu placówki w przypadku niepodjęcia działalności przez placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji.