Subwencja oświatowa

Subwencja oświatowa jest jednym ze źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego. W rzeczywistości nie wystarcza ona jednak na pokrycie wszystkich wydatków oświatowych w samorządzie.

Zasady naliczania subwencji oświatowej wynikają z przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa.

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego świadczy pomoc prawną w zakresie szeroko pojętej subwencji oświatowej. Zapraszamy do współpracy.

subwencja oświatowa

Subwencja oświatowa - podstawa prawna

Temat subwencji oświatowej regulują m.in. następujące przepisy polskiego prawa:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483) – art. 167.
  • Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.) – art. 27, art. 28.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz.U. z 2021 r. poz. 2453).
  •  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023

Subwencja oświatowa 2023

Sposób podziału tej subwencji oświatowej ustala corocznie Minister Edukacji Narodowej. W roku 2022 obowiązuje rozporządzenie MEiN z 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022. Część oświatowa subwencji ogólnej wyliczana jest według specjalnego algorytmu, stanowiącego załącznik do ww. rozporządzenia.

Subwencja oświatowa na ucznia niepełnosprawnego 2023

Zgodnie z art.  8. ust 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w roku budżetowym na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy – Prawo oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach, prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań. 

Rozporządzenie MEN z 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 przewiduje odrębną wagę dla ucznia niepełnosprawnego.

Subwencja oświatowa na ucznia w klasie sportowej

Prowadzenie oddziału sportowego lub szkoły mistrzostwa sportowego wiąże się z otrzymywaniem przez organ prowadzący w postaci jednostki samorządu terytorialnego wyższej subwencji. Wynika to z treści rozporządzenie MEN z 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022. 

Rozporządzenie to przewiduje bowiem odrębną wagę P 29 = 0,200 dla uczniów oddziałów sportowych i P30 =1,000 dla uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego.

Subwencja oświatowa na nauczyciela

W związku z podwyższeniem średniego wynagrodzenia nauczycieli, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela o 4,4% w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 935), część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2022 została zwiększona o kwotę 1.671.100 tys. zł.

Minister Edukacji i Nauki, po odliczeniu 0,5% rezerwy, dokonał podziału dodatkowej kwoty.

Subwencja oświatowa - pomoc prawna

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego oferujemy kompleksową pomoc w sprawach z obszaru subwencji oświatowych. Posiadamy odpowiednią wiedzę i wykształcenie, aby móc rozwiązywać wszystkie problemy natury prawnej naszych klientów. 

Zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Kontakt

    Preferowana metoda komunikacji