Zmiany w działalności jednostek systemu oświaty w związku ze stopniowym przywracaniem ich funkcjonowania

Podstawą zmian dotyczących działalności jednostek systemu oświaty są rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dalej: „r.r.o.f.”) oraz w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dalej: „r.c.o.f.”). Powyższe rozporządzenia weszły w życie z dniem 18 maja 2020 r. z wyjątkiem niektórych przepisów, których obowiązywanie rozpoczęło się w dniu 25 maja 2020 r.

Działalność wybranych jednostek systemu oświaty

Zgodnie z § 1 r.c.o.f. rozporządzenie określa zakres podmiotowy czasowego ograniczenia jednostek systemu oświaty oraz okres jego obwiązywania. Z biegiem czasu, kolejne nowelizacje rozporządzenia doprowadzały do stopniowego przywrócenia działalności poszczególnych jednostek oświatowych. Z dniem 4 maja 2020 r. poradnie psychologiczno-pedagogiczne jako pierwsze znalazły się wyłączone spod przepisu określającego podmioty podlegające ograniczonej działalności. Nowelizacja z dnia 14 maja 2020 r. zniosła ograniczenie w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty z dniem 25 maja 2020 r. w zakresie klas I-III szkoły podstawowej oraz konsultacji dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty oraz możliwości korzystania z biblioteki szkolnej. Nie oznacza to, że wszystkie dzieci uczęszczające do klas I-III szkół podstawowych obligatoryjnie muszą stawić się od dnia 25 maja 2020 r. w szkołach. Uczestnictwo w zajęciach jest uzależnione od decyzji rodziców. Zgodnie z art. 2 ust. 2a-2c r.c.o.f., rodzice mogą podjąć decyzję o nieuczęszczaniu ich dzieci do klas I-III szkół podstawowych w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. jak również do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie od dnia obowiązywania rozporządzenia do dnia 7 czerwca 2020 r. W przypadku tych uczniów, dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej ma obowiązek zapewnienia realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny przyjęty sposób.

Zajęcia dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Z dniem 25 maja 2020 r. klasy I-III szkoły podstawowe z pewnymi ograniczeniami zostały przywrócone do funkcjonowania. Organizację sprawowania opieki i prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych dla wszystkich uczniów klas I-III powierzono dyrektorom szkół podstawowych. Realizację podstawy programowej należy powierzyć nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej, zaś zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w pierwszej kolejności wychowawcom świetlicy szkolnej. Zadaniem dyrektora szkoły podstawowej jest zebranie informacji o liczbie chętnych uczniów odbywających naukę w trybie stacjonarnym oraz wydzielenie grup w których co do zasady znajdzie się maksymalnie 12 osób. W uzasadnionym wypadku można zwiększyć tą liczbę nie więcej niż o 2 osoby, uzyskując stosowną zgodę organu prowadzącego. Realizacja podstawy programowej obligatoryjnie powinna zostać zapewniona wszystkim uczniom, zarówno powracającym do stacjonarnej nauki w szkołach jak również tym odbywającym naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny przyjęty sposób.

Konsultacje dla uczniów klas VIII

Rozporządzenia wprowadzają możliwość odbywania przez uczniów konsultacji z nauczycielami. Od 25 maja 2020 r. na terenie szkoły, w konsultacjach mogą uczestniczyć uczniowie klas VIII, zaś od 1 czerwca 2020 r. także uczniowie pozostałych klas. Konsultacje mogą odbywać się w trybie stacjonarnym jak również zdalnym. Osobą odpowiedzialną za organizację jest dyrektor, na którego nałożono obowiązek ustalenia formy konsultacji, zastosowania zaleceń dotyczących warunków bezpieczeństwa oraz higieny oraz koordynacji konsultacji w grupach liczących maksymalnie 12 osób. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleca aby uczeń miał możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii wraz z usystematyzowaniem materiału jak również poprawę oceny na potrzeby klasyfikacji.

Zmiany wprowadzone powyższymi rozporządzeniami nakładają obowiązek na dyrektora do organizacji sprawowania opieki i prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych w szkołach podstawowych. Dyrektorom jednostek systemu oświaty powierzono również realizację podstawy programowej oraz zadań jednostek oświatowych zgodnie z warunkami bezpieczeństwa i higieny nauki uczniów i pracy nauczycieli wynikających z obowiązujących przepisów uwzględniających stan epidemii. Wprowadzenie możliwości odbywania konsultacji stacjonarnych lub zdalnych dla uczniów klas VIII jest niewątpliwie prawidłowym rozwiązaniem, które pozwoli tym uczniom na rzetelne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.