Dzisiaj zajmiemy się zweryfikowaniem założeń programu Maluch+. Odpowiemy na pytania dotyczące tego:

  • Jak wygląda tryb występowania o dotację (czy żłobek musi  już istnieć, czy wystarczy wskazanie organu prowadzącego, który będzie zakładał placówkę?).
  • Do kiedy należy składać wniosek i kiedy pieniądze są wypłacane?
  • Na co można przeznaczyć pieniądze i jak wygląda rozliczenia?

Jak wygląda tryb występowania o dotację żłobku?

Program jest realizowany w 3 modułach:

Moduł 1a – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (ww. warunki muszą być spełnione łącznie);

Moduł 1b – dofinansowanie tworzenia miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego tworzenia miejsc na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł lub;

2) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

Moduł 2b – dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem wcześniejszych edycji programu,

Moduł 3 – dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki.

W pierwszej kolejności środki będą przyznane jednostkom samorządu terytorialnego (moduł 1a, 1b i 2). Pozostałe środki będą przyznawane podmiotom innym niż jednostki samorządu terytorialnego.

Do kiedy należy składać wniosek?

Wniosek należy złożyć do 13 listopada 2019 r.  Oferty można dostarczać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest instytucja opieki lub planowane jest utworzenie instytucji lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego (Kraków – Małopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej, Katowice – Śląski Urząd Wojewódzki – Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej).

Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów. Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w terminie do 29 stycznia 2020 r. dla wszystkich modułów.

Ile wynosi kwota dotacji?

Po ogłoszeniu wyników konkursu i ustaleniu wysokości dotacji (maksymalnie 10 tys. zł na nowo tworzone miejsce opieki w żłobku i maksymalnie 5 tys. zł na nowo tworzone miejsce u dziennego opiekuna). Beneficjent, czyli placówka wybrana w konkursie składa oświadczenie o przyjęciu lub rezygnacji z dotacji.

Następnie oświadczenia o przyjęciu przekazywane są do Ministerstwa i po ok. 2 miesiącach (maj lub czerwiec) podpisywane są umowy o przekazanie środków.

Kiedy pieniądze są wypłacane?

Na ten moment nie jest wiadomo, kiedy będą wypłacane środki. Być może będą wypłacane zaliczkowo. Jeśli nie, dopiero w lipcu 2020 r. Wtedy poniesione do połowy roku koszty i wydatki będą refundowane na podstawie przedłożonych dokumentów: faktur, umów, rachunków i rozliczeń.

Dopiero w lutym/ marcu 2020 r. zostanie podjęta decyzji czy dotacje będą wypłacane zaliczkowo.

Na co można przeznaczyć pieniądze i jak wygląda rozliczenie?

Dotację można przeznaczyć na:

  1. przebudowę obiektu budowlanego, zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, tj. wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji,
  2. zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, wyposażenie kuchenne, zabawki),
  3. zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi,
  4. wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią
    i ogrodzeniem (w ramach programu nie można sfinansować wyłącznie wyposażenia i montażu placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem, ponieważ nie przyczynia się to bezpośrednio do utworzenia miejsc opieki),
  5. koszty pośrednie takie jak: koszty szkolenia, naboru i ubezpieczeń personelu, koszty certyfikacji i pozwoleń, koszty szkolenia i ubezpieczeń wolontariuszy, koszty obsługi (zarządu, obsługi księgowej, prawnej, kadrowej), koszty naboru dzieci, koszty promocji i informacji o instytucji opieki nad dziećmi, koszty prowadzenia rachunku bankowego i koszty przelewów – KOSZTY TE NIE MOGĄ PRZEKROCZYĆ 15% kosztów realizacji tego zadania ogółem

Warunki dotyczące wykorzystania dofinansowania opisane są obszernie w pkt. 6.2. Programu Maluch 2020. To link, pod którym można znaleźć wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia oferty: https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=maluch_plus