Zgodnie z treścią § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) – dalej r.b.h.p., dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

 

PROCEDURA PRZEJŚCIA NA NAUKĘ ZDALNĄ KROK PO KROKU

Poniżej przedstawiamy postępowanie jakie musi podjąć dyrektor szkoły, aby przejść na naukę zdalną:

  1. w przypadku podejrzenia wystąpienia w placówce zakażenia koronowirusem, dyrektor szkoły zobowiązany jest zawiadomić o podejrzeniu właściwą miejscowo stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować jej zalecenia,
  2. następnie, dyrektor szkoły składa wniosek do Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej o opinię w sprawie zawieszenia zajęć. Opinia może być wydana ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności,
  3. wniosek dyrektora szkoły do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zwieszenie zajęć. Warunkiem złożenia tego wniosku jest wydanie pozytywnej opinii przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną o której mowa w pkt. II,
  4. po uzyskaniu zgody Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej i organu prowadzącego na zwieszenie zajęć, dyrektor szkoły wydaje zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć w szkole,
  5. w następnej kolejności dyrektor szkoły ma obowiązek zawiadomienia organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu rejestrującego o zawieszeniu zajęć,
  6. w końcu dyrektor szkoły w której zajęcia zostały zawieszone, wydaje zarządzenie dotyczące sposobu realizacji zajęć i innych zadań jednostki w trakcie zawieszania zajęć w szkole, a następnie zawiadamia organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zajęć i innych zadań w szkole. Zgodnie bowiem z treścią § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1389) w jednostce systemu oświaty, której funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

PROCEDURA WPROWADZENIA NAUCZANIA HYBRYDOWEGO

Ta sama procedura obowiązuje dyrektorów szkół, jeśli zdecydują się na wprowadzenie w szkole nauczania hybrydowego. Sugeruje się, aby taka forma nauczania była wprowadzana na okres nie dłuższy niż 14 dni, a więc na czas kwarantanny. Podstawę ww. sposobu postępowania, stanowią § 18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) w zw. z §  2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia  2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389) oraz wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępne na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja

 

RESTRYKCYJNA PROCEDURA

Opisana powyżej procedura jest szeroko krytykowana w przez środowisko oświatowe. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) skierowały do resortu zdrowia apel o zmianę przepisów i nadanie uprawnienia dyrektorom szkół do samodzielnego decydowania o przejściu na naukę zdalną.

 

 

Potrzebujesz pomocy prawnej w tym temacie?

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego sp. z o.o.

Ul. Szlak 20/7, 31-153 Kraków

T:+48 533 940 018
E: kancelaria@kpgio.pl

Napisz do nas