W przypadku szkół, nauka jest realizowana jest przez te placówki na odległość. Jednak zamknięcie żłobków i przedszkoli, uniemożliwia tym placówkom świadczenie usług poprzez sprawowanie bezpośredniej opieki nad dziećmi. Za świadczenie tych usług, placówki pobierają wynagrodzenie w formie „czesnego”.

Czy żłobek i przedszkole może pobierać czesne od rodziców, jeśli placówki są zamknięte?

Stosunek prawny nawiązany z rodzicami dzieci ma charakter umowy cywilnoprawnej (umowa o świadczenie usług),  której podstawą jest przepis art. 750 k.c. Jest to umowa wzajemna, co oznacza, iż obie strony zobowiązują się w taki sposób, że świadczenie jednej ze stron ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W omawianym przypadku żłobek lub przedszkole świadczą usługi bezpośredniej opieki nad dzieckiem, za które pobierane jest wynagrodzenie od rodziców. W obecnej sytuacji, z racji czasowego zawieszenia funkcjonowania wszelkich placówek, nie mają one możliwości spełnienia swojego świadczenia. Wobec braku świadczenia usług, placówki te nie ma prawnej podstawy do żądania od rodziców zapłaty kwoty tytułem czesnego. 

Dodatkowo należy wspomnieć, iż zawierane umowy z rodzicami dzieci, które uczęszczają do placówek mają charakter umów konsumenckich, co powoduje szereg nakładanych ograniczeń na przedsiębiorcę np. zakaz stosowania niedozwolonych postanowień umownych. Z tego względu brak jest możliwości wprowadzenia zapisów pozwalających pobierać opłatę od rodzica w przypadkach kiedy placówka jest zamknięta, nawet jeżeli jest to spowodowane przyczynami niezależnymi od organu prowadzącego placówkę.

Mając na względzie obecną sytuację gospodarczą w kraju, która dotyka zarówno organy prowadzące żłobki i przedszkola jak również opiekunów prawnych zapisanych dzieci, należy wypracować porozumienie. Z tego względu, rekomendujemy, aby rodzice zobowiązali się do uiszczania części dotychczasowych opłat (zastąpienie opłaty czesnego na opłatę za rezerwację miejsca dziecka), które pozwolą na utrzymanie żłobków i przedszkoli, a w dużej mierze ograniczą ponoszone koszty. Dużą rolę w przekonaniu rodziców do ponoszenia odpowiednio obniżonych kosztów, może być gwarancja transparentności kosztów placówek oświatowych.  Wskazanie rodzicom rzeczywistych i udokumentowanych kosztów z jakimi zmaga się w tym trudnym czasie żłobek czy przedszkole, z pewnością poprawi położenie negocjacyjne.

Potrzebujesz pomocy prawnej w tym temacie?

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego sp. z o.o.

Ul. Szlak 20/7, 31-153 Kraków

T:+48 533 940 018
E: kancelaria@kpgio.pl

Napisz do nas