Czym jest kuratorium oświaty?

Tematykę kuratorium regulują dwa akty prawne:

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59, z późn. zm.) – dalej jako u.p.o.;
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Zgodnie z §1 ust.1 ww. rozporządzenia kuratorium jest: “państwową jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie, jako wyodrębniona jednostka organizacyjna”. Zatem działalność kuratoriów finansowana jest całkowicie ze środków publicznych budżetu państwa. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych to wojewodom powierzono uprawnienia dotyczące tworzenia, nadzorowania, przekształcania oraz likwidacji kuratoriów oświaty.

Kuratorium oświaty jest aparatem pomocniczym kuratorów oświaty. Służy do wykonywania przez kuratora powierzonych mu zadań i kompetencji (§1 ust. 2 rozporządzenia), zwłaszcza tych nałożonych na niego w art. 51 u.p.o. Należą do nich m.in.:

 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 • wydawanie opinii niezbędnych przy zakładaniu niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego albo centrum kształcenia zawodowego,
 • wspomaganie działania w zakresie organizowania egzaminów w szkołach,
 • realizowanie polityki oświatowej państwa.

Organizacja wewnętrzna kuratoriów oświaty

Tematykę organizacji wewnętrznej kuratoriów oświaty w całości reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. W ramach kuratorium oświaty tworzone są oddziały i stanowiska pracy, które mają na celu realizację różnych zadań zarówno merytorycznych, jak i tych związanych z obsługą organizacyjną. W tych działaniach należy uwzględnić specyfikę zadań, ich zakres, wymogi prawne oraz efektywne i ekonomiczne funkcjonowaniem kuratorium, a także lokalne potrzeby i warunki. W kuratorium zatrudnia się pracowników jedynie na stanowiska urzędnicze, które w celu ich objęcia wymagają wykształcenia pedagogicznego oraz stanowiska pomocnicze, robotnicze oraz związane z obsługą.

Szczegółowa organizacja oraz tryb pracy kuratorium jest określana przez jego regulamin, który ustala kurator oświaty, natomiast zatwierdza wojewoda. Zgodnie z §5 ww. rozporządzenia, określa on przede wszystkim:

 • strukturę organizacyjną, w tym wykaz komórek organizacyjnych oraz ich zadania;
 • wykaz stanowisk kierowniczych;
 • wykaz szkół i placówek, nad którymi kurator sprawuje nadzór pedagogiczny.

Następnie kurator przesyła ministrowi właściwemu ds. oświaty i wychowania wyżej wspomniany regulamin, już po zatwierdzeniu go przez wojewodę. Każda zmiana tego dokumentu następuje na takich samych zasadach, jakim podlega jego uchwalanie. Jeżeli chodzi natomiast o strukturę, siedzibę oraz zakres działania kuratorium, są to kwestie określane w statucie urzędu wojewódzkiego.

Pracami kuratorium kieruje kurator oświaty przy wsparciu wicekuratora oraz innych osób, które piastują stanowiska kierownicze. W przypadku dużego obciążenia pracą, w szczególności związanego z wysoką liczbą szkół i placówek, które podlegają nadzorowi, istnieje możliwość powołania drugiego wicekuratora.

Zakres kompetencji wicekuratorów zależy od wytycznych danego kuratora, bowiem to w kręgu jego uprawnień jest przekazywanie wicekuratorom prowadzenia określonych spraw, w tym także wydawania decyzji administracyjnych. W przypadku, gdy kurator z jakiś względów nie może pełnić swoich obowiązków w danym okresie czasu, wicekurator może go zastąpić.

Lista kuratoriów na terenie kraju oraz ich zasięg terytorialny

Mamy 16 kuratoriów oświaty w Polsce, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju na województwa. Są to:

Kuratorium oświaty Dane teleadresowe
Dolnośląskie Kuratorium Oświaty
Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty
 • ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
 • tel: +48 52 349 76 05
 • e-mail: kurator@bydgoszcz.uw.gov.pl
 • www: www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl
Lubelskie Kuratorium Oświaty
Lubuskie Kuratorium Oświaty
 • ul. Jagiellończyka 10, 66-300 Gorzów Wielkopolski
 • tel: +48 95 720 84 12
 • e-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl
 • www: www.ko-gorzow.edu.pl
Łódzkie Kuratorium Oświaty
Małopolskie Kuratorium Oświaty
Mazowieckie Kuratorium Oświaty
Opolskie Kuratorium Oświaty
Podkarpackie Kuratorium Oświaty
Podlaskie Kuratorium Oświaty
Pomorskie Kuratorium Oświaty
Śląskie Kuratorium Oświaty
Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty
 • al. IX Wieków Kliec 3, budynek C-1 (II piętro), 25-515 Kielce
 • tel: +48 41 342 16 34
 • e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl
 • www: www.kuratorium.kielce.pl
Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty
 • al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn
 • tel: +48 89 527 22 50
 • e-mail: ko@ko.olsztyn.pl
 • www: www.ko.olsztyn.pl
Wielkopolskie Kuratorium Oświaty
Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty

Delegatury kuratoriów

Delegatura to oddział zamiejscowy kuratorium oświaty, którego nie można nazwać jego odrębną jednostką organizacyjną. Wchodzi w skład danego kuratorium, choć jej siedziba znajduje się w innej miejscowości. Rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur stanowi, że delegatury można tworzyć z zapewnieniem zasad:

 • sprawnego wykonywania zadań;
 • właściwego wykorzystania wykwalifikowanej kadry niezbędnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego;
 • racjonalnego wykorzystania środków budżetowych, w szczególności zmniejszenia kosztów funkcjonowania administracji poprzez racjonalne wykorzystanie istniejącej bazy lokalowej i wyposażenia technicznego.

Pomoc w zakresie kontroli placówek oświatowych

Nasza kancelaria prawna – Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego, świadczy kompleksowe usługi w zakresie prawa oświatowego, w m.in. podczas kontroli placówek oświatowych. Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

 • pod numerem telefonu: +48 533 940 018
 • pod adresem e-mail: kancelaria@kpgio.pl
 • w siedzibie kancelarii: ul. Szlak 20/7, 31-153 Kraków (po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania)

Opracowano na podstawie

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59, z późn. zm.);
 • Pilich Mateusz (red.), Prawo oświatowe. Komentarz, wyd. III, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2022.
 • gov.pl, Kuratoria oświaty, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kuratoria-oswiaty, Data odczytu 29.09.2023 r.