Projekt Zdalna Szkoła

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanej wirusem COVID-19, władze państwa podjęły decyzję o tymczasowym zawieszeniu funkcjonowania placówek oświatowych. Skutkiem tego było zintensyfikowanie zajęć w formie zdalnej, co ujawniło problem, z którym wciąż boryka się wiele polskich rodzin, czyli brak dostępu do Internetu lub komputera. Projekt Zdalna Szkoła jest odpowiedzią na obecną sytuację związaną z wdrożeniem nowych standardów prowadzenia zajęć opartych o edukację za pośrednictwem Internetu.

Jak skorzystać z dofinansowania?

Aby skorzystać z dofinansowania należy złożyć wniosek za pomocą specjalnej aplikacji i podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym. Alternatywną możliwością jest złożenie wniosku za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na wskazany przez organizatora projektu adres mailowy. Przez wnioskodawcę należy rozumieć wyłącznie podmiot będący jednostką samorządu terytorialnego. W treści wniosku należy zawrzeć m.in. dane adresowe gminy/powiatu, szacunkową liczbę podmiotów objętych wsparciem (uczniów/szkół/nauczycieli) oraz wstępny plan budżetowy uwzględniający cenę jednostkową oraz liczbę sztuk poszczególnego sprzętu. Wnioski o przyznanie dofinansowania zostają poddane ocenie formalno-merytorycznej, w której komisja ocenia zasadność kosztów, jak również dokonuje weryfikacji, czy wnioskodawca spełnia kryteria podmiotowe.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Podmiot objęty programem może liczyć na środki w kwocie od 35 tys. złotych do 100 tys. złotych. Wysokość finansowania jest uzależniona od liczby uczniów w określonej gminie lub powiecie. Zakres dofinansowania został określony bardzo szeroko. Pojęcie „sprzętu komputerowego” obejmuje nie tylko komputery, laptopy czy tablety, ale również wymagane oprogramowanie, ubezpieczenie sprzętu, dostępu do Internetu lub innych uzasadnionych wydatków w tym choćby akcesoriów.

Ustawa VAT dla szkół

Warto również zwrócić uwagę na kwestię związaną z podatkiem od towarów i usług (czyli tzw. ustawę VAT). Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 26 ustawy VAT, stawka podatku VAT dla dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych wynosi 0%. Ustawodawca zdecydował się na enumeratywne określenie wykazu towarów zwolnionych z podatku VAT, do którego należą m.in. jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych. W niniejszym katalogu nie znajdują się przenośne urządzenia t.j. laptopy czy tablety, co oznacza, iż dokonując zakupu sprzętu przenośnego należy odprowadzić podatek w wysokości 23%. Kwestię dotyczącą opodatkowania przenośnego sprzętu poruszyło Ministerstwo Finansów. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia, w którym jak czytamy – obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się do dostawy towarów w formie darowizny, której przedmiotem są komputery przenośne, wyłącznie laptopy i tablety. Wprowadzenia do obiegu prawnego przepisu o takim brzmieniu, spowoduje, iż zastosowanie 0% stawki podatku VAT będzie możliwe jedynie w przypadku nieodpłatnej dostawy towaru, której podstawą będzie umowa darowizny zawarta w formie pisemnej.

Mając na względzie obecną sytuację związaną ze stanem zagrożenia epidemicznego czego, który spowodował powszechne wprowadzenie zdalnego nauczania, należy stwierdzić, iż brak możliwości zastosowania 0% stawki podatku VAT przy zakupie sprzętu mobilnego ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, znacznie ograniczy ilość nabytego sprzętu przez jednostki samorządu terytorialnego. Zakup komputerów stacjonarnych nie będzie odpowiadał założeniom projektu Zdalna Szkoła, który w główne stanowi pomoc dla uczniów i nauczycieli odbywających naukę zdalną, a nieposiadających odpowiednich do tego narzędzi.


Podstawa prawna: Ustawa o podatku od towarów i usług, Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 z późn. zm.
Źródło: https://cppc.gov.pl/

Potrzebujesz pomocy prawnej w tym temacie?

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego sp. z o.o.

Ul. Szlak 20/7, 31-153 Kraków

T:+48 533 940 018
E: kancelaria@kpgio.pl

Napisz do nas