Obecnie podstawowa stawka podatku CIT wynosi 19% podstawy opodatkowania. Ma ona charakter liniowy, co oznacza, że niezależnie od wysokości uzyskanego dochodu, podatnik płaci stałą procentową część swojego dochodu. Stawka ma zastosowanie w całym roku podatkowym, który stosuje podatnik, nawet gdy ten rok podatkowy jest dłuższy lub krótszy od roku kalendarzowego.

Obniżona stawka podatku CIT

Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie obniżonej stawki podatkowej, która obecnie wynosi 9%. Aby z niej skorzystać, należy spełnić dodatkowe warunki przewidziane przez przepisy ustawy. Pierwszym z nich jest status małego podatnika. Jego definicja została zawarta w słowniku ustawowym. Zgodnie z nim, za małego podatnika należy rozumieć podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług (VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości kwoty 2 mln euro w złotych. Drugim koniecznym warunkiem jest brak przekroczenia limitu przychodów osiągniętych od początku roku podatkowego, wynoszącego równowartość kwoty 1.2 mln euro wyrażonej w złotych. Przekroczenie wyżej wskazanej kwoty przychodów skutkować będzie utratą prawa do stosowania obniżonej stawki podatku. Przeliczenia powyższych progów dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Należy jednak zwrócić uwagę, iż przeliczenia limitu kwoty warunkującego status małego podatnika dokonujemy w pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, zaś w przypadku progu dochodów w bieżącym roku podatkowym, na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego. W obu przypadkach kwotę należy zaokrąglić do 1.000 zł. Preferencyjną stawkę podatkową można zastosować wobec podatnika, który nie posiada statusu małego podatnika o ile rozpoczyna on prowadzenie działalności. W takim przypadku obniżona stawka podatkowa jest stosowana jedynie w roku jej rozpoczęcia do momentu przekroczenia limitu (1.2 mln euro).

Preferencyjna stawka podatkowa

Możliwość stosowania preferencyjnej stawki podatkowej została ograniczona szeregiem wyłączeń. Do podstawy opodatkowania nie zaliczymy zysków kapitałowych, do których należą m. in. dywidendy, przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, przychody spółki dzielonej. Preferencyjnej stawki podatkowej nie stosujemy także w przypadku podatkowych grup kapitałowych czy choćby podatników utworzonych w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników (z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę).

Limity kwot warunkujących stosowanie preferencyjnej stawki

Należy również wskazać występująca niejasność dotyczącą limitów kwot warunkujących stosowanie stawki 9%. O ile limit wskazany w definicji małego podatnika obejmuje kwotę podatku od towarów i usług (VAT), tak w przypadku limitu przychodów osiągniętych w roku podatkowym brak jest takiego wskazania. Mając to na uwadze, należy stwierdzić, że limit przychodów obejmuje jedynie kwotę netto.

Przykład: W lutym 2020 roku spółka ABC sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność. Nie posiada jeszcze statusu małego podatnika, jednak może skorzystać z obniżonej stawki podatkowej w 2020 roku do momentu, aż nie przekroczy limitu 1.2 mln euro przeliczonej według średniego kursu euro liczonego na dzień 2 stycznia 2020 roku.

Omawiane zmiany niewątpliwie wpływają na korzyść przedsiębiorcy. Podwyższenie limitu małego podatnika zdecydowanie rozszerza krąg podmiotów uprawnionych do preferencyjnej stawki podatku. Jednak należy się zastanowić dlaczego ustawodawca dokonał zmian, jedynie w pewnym zakresie. Skoro celem zmiany było rzeczywiste powiększenie zakresu podmiotowego obniżonej stawki podatkowej, należy stwierdzić, iż lepszym rozwiązaniem byłoby zrezygnowanie z powiązania statusu małego płatnika ze stawką preferencyjną podatku i podwyższenie limitu przychodów za bieżący rok do kwoty 2 mln euro netto. Skutkiem tego byłoby zarówno uproszczenie dla podatników w kwestii podlegania preferencyjnej stawce, jak również wypełniałoby to cel zmiany, którym było zwiększenie liczby uprawnionych podatników do stosowania obniżonej stawki podatku.

Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U. z 2019 r. poz. 865

Potrzebujesz pomocy prawnej w tym temacie?

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego sp. z o.o.

Ul. Szlak 20/7, 31-153 Kraków

T:+48 533 940 018
E: kancelaria@kpgio.pl

Napisz do nas