OPINIA PUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, A EDUKACJA DOMOWA

Na skutek czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu epidemii wirusa COVID-19, wyłączone z zastosowania zostały niektóre przepisy związane z pracą jednostek systemu oświaty. Podstawę prawną takiego wyłączenia stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 (dalej: „r.r.o.f.”). Niniejszy wpis rozwiązuje problem prawny dotyczący możliwości spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem oraz obowiązku szkolnego poza szkołą (dalej: „Edukacja Domowa”) bez konieczności uzyskania opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

I.

WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA EDUKACJĘ DOMOWĄ

Przepisy regulujące możliwość skorzystania przez ucznia z Edukacji Domowej zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (dalej: „pr. ośw.”). Zgodnie z brzmieniem art. 37 pr. ośw. dyrektor placówki publicznej lub niepublicznej może zezwolić w drodze decyzji na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem oraz obowiązku szkolnego poza szkołą. Warunkiem koniecznym uzyskania zezwolenia, jest złożenie przez rodziców dziecka wniosku do dyrektora szkoły w której dziecko zostało przyjęte. Owo zezwolenie może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego bądź w jego trakcie, jeżeli przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym dziecko zamieszkuje. Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 2, rodzice dziecka muszą dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

  1. opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  2. oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym;
  3. zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

 

II.

SZCZEGÓLNE PRZEPISY DOTYCZĄCE EDUKACJI DOMOWEJ

Rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, wprowadza szereg zmian dotyczących funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie ich czasowego ograniczenia.

Mając na uwadze powyższe rozporządzenie, należy wskazać, iż w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty. W związku z tym zastosowanie szeregu dotychczasowych regulacji zostało tymczasowo zmienionych bądź wyłączonych z obiegu prawnego.

Zgodnie z § 13 pkt. 16 r.r.o.f, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisu art. 37 ust. 2 pkt. 2 lit. a pr. ośw. Należy stwierdzić, iż zgodnie z przytoczonym przepisem wyłączającym stosowanie regulacji ustawowej dotyczącej elementów załączanych do wniosku o odbywanie przez ucznia Edukacji Domowej, w okresie od 12 marca 2020 r. do 24 maja 2020 r. rodzice nie są zobowiązani do uzyskania i przedstawienia opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Co istotne powyższy przepis ma charakter tymczasowy. Wydanie zezwolenia przez dyrektora na odbywanie Edukacji Domowej przez ucznia przyjętego do placówki, może zostać wydane wyłącznie w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

III.

KONKLUZJA

Mając na względzie powyższe rozważania, należy stwierdzić, iż dyrektor szkoły do której dziecko zostało przyjęte, może wydać zezwolenie w formie decyzji na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem oraz obowiązku szkolnego poza szkołą bez opinii wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Pozostałe dokumenty wynikające z art. 37 ust. 2 pkt. 2b-c pr. ośw. pozostają w mocy. Brak obowiązku uzyskania oraz dołączenia do wniosku w/w opinii obowiązuje wyłącznie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Należy mieć na względzie, iż wnioski złożone zarówno przed 12 marca 2020 r. jak również po 24 maja 2020 r. dla swej ważności będą wymagały dołączenia opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.