Turystyczny Fundusz Zwrotów i Turystyczny Fundusz Pomocowy

Turystyczny Fundusz Zwrotów (TFZ) którego zadaniem jest zwrot podróżnym środków pieniężnych za odwołane imprezy turystyczne, utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego, przy Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Środki TFZ pochodzą m.in z budżetu państwa, a dokładnie z części rozdysponowanej dla Ministerstwa właściwego ds. turystyki. Fundusz realizuje wypłaty na rzecz podróżnych, którzy nie wyrazili zgody na przyjęcie vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna.

Turystyczny Fundusz Pomocowy utworzono w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym w celu zabezpieczenia w przyszłości biur turystycznych, na okoliczności spowodowane sytuacjami nadzwyczajnymi. Do funduszu trafiają środki pieniężne zgromadzone m.in. z wpłat oraz opłat organizatorów turystyki – w wysokości nie większej, niż 30 zł, za każdą umowę o udział w imprezie turystycznej, którą zawrze podróżny. Fundusz umożliwi udzielanie pożyczek organizatorom wypoczynku na wypadek odwołania imprezy turystycznej w przyszłości.

Zwolnienie ze składek ZUS i świadczenie postojowe

Druga tarcza antykryzysowa dla turystyki wprowadza dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie ze składek ZUS. Ze zwolnienia z ZUS będą mogły skorzystać osoby prowadzące m.in. działalność kulturalną i artystyczną, gestorzy bazy hotelowej i agenci turystyczni. (pełna lista PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z).
Zgodnie z Ustawą opłacone należności z tytułu zwolnionych składek podlegają zwrotowi.
Zmiany dotyczące świadczeń postojowych mają węższy zakres zastosowania. Nowelizacja dotyczy przede wszystkim agentów turystycznych (PKD 79.90A), którzy zawiesili działalność gospodarczą po 31 sierpnia 2019 roku i prowadzą działalność sezonową, czyli wykonują ją nie dłużej niż 9 miesięcy w roku. Wcześniej możliwość ubiegania się o świadczenie postojowe dyskwalifikował właśnie sezonowy charakter ich pracy. Do ustawy wprowadzono również możliwość ubiegania się o świadczenie postojowe przez osoby prowadzące działalność w zakresie transportu lądowego, wynajmu i dzierżawy pozostałych maszyn i urządzeń, wspomagającą organizację wydarzeń, rozrywkową oraz artystów występujący na wydarzeniach. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest aby przychód z działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 roku.

Zwrot pieniędzy za opłacone, a nieodbyte wycieczki – odwołane przez COVID-19

Nowelizacja ustawy daje możliwość ubiegania się przez podróżnych o zwrot pieniędzy za odwołaną wycieczkę z powodów pandemii COVID-19. Sama procedura zwrotów została uproszczona na korzyść pokrzywdzonych turystów. Chcąc otrzymać rekompensatę za odwołaną wycieczkę należy utworzyć konto użytkownika na portalu prowadzonym przez UFG oraz wypełnić stosowny wniosek (formularz dostępny jest na stronie internetowej Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego www.tfg.ufg.pl). Zgodnie z nowymi przepisami UFG ma 30 dni na weryfikację dokumentów, a termin może wydłużyć się do 4 miesięcy, jeśli wniosek będzie wymagał przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Pieniądze zostaną wypłacone w ciągu 14 dni po pozytywniej weryfikacji na konto, które wnioskodawca podał we wniosku.
Organizator imprezy turystycznej będzie zobligowany wpłacić 7,5% sumy liczonej od łącznej wartości wypłaty objętej wnioskiem na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, w terminie 7 dni od złożenia wniosku przez podróżnego. Dodatkowo będzie musiał pokryć kwotę w wysokości 2,5% lub 4,1% – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.