Stan faktyczny

Szkoła podstawowa, której dotyczy pytanie, posiada jednego ucznia klasy 8, który realizuje obowiązek nauki na podstawie art. 37 ustawy prawo oświatowej tj. w ramach edukacji domowej. Uczeń uczęszcza do tej szkoły od 6 klasy podstawówki. Od 7 klasy podstawówki szkoła zaś ma obowiązek nauczania dwóch języków nowożytnych. Szkoła zatrudnia jedynie nauczyciela języka angielskiego. Nie zatrudnia nauczyciela żadnego innego języka nowożytnego. Wcześniej w programie nauczania nie był ujęty żaden drugi język, ale ponieważ nasz uczeń wybrał sobie w zeszłym roku język francuski, to taki też został wprowadzony do programu nauczania w tej szkole i w związku z tym przyszli siódmoklasiści będą zobligowani do zdania tego przedmiotu. Na egzaminie klasyfikacyjnym uczeń będzie zdawał język francuski i język angielski, a na egzaminie ósmoklasisty –  tylko język angielski. Egzamin ósmoklasisty będzie zdawał dopiero w czerwcu razem z klasyfikacyjnym. Szkoła nie ma uczniów stacjonarnych w klasach 7 i 8, ponieważ dzieciaków było zbyt mało.

Pytanie

Zadane pytanie dotyczy zasad przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, który uczeń jest zobowiązany zdać z końcem każdego roku. Czy istnieje możliwości powołania do komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny nauczyciela spoza szkoły, jako że szkoła nie zatrudnia nauczyciela z tego języka?

Odpowiedź naszego prawnika

Szkoła ma obowiązek zapewnienia nauczyciela z języka nowożytnego, który ujęty jest w programie szkolenia, bowiem nie może powołać  do komisji nauczyciela z innej szkoły.

Obowiązek przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych reguluje art. 37 ust. 4 ustawy prawo oświatowe. Zgodnie z tym przepisem uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Takiemu uczniowi nie ustala się oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z art. 44l ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty.

Na podstawie delegacji ustawowej wskazanej w art. 44zb ustawy o systemie oświaty zostało wydane – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publiczny.

Zgodnie z § 15 ust. 4 powołanego Rozporządzenia dla ucznia edukacji domowej, nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych – obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Zgodnie z § 15 ust. 6 powołanego Rozporządzenia egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 37 ust. 4 oraz art. 164 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe, przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

  • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
  • nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

W skład komisji wchodzi więc dyrektor i nauczyciel przedmiotu, z którego jest przeprowadzany egzamin.

  • 15 ust. 7 powołanego Rozporządzenia dopuszcza możliwość powołania do komisji nauczyciela zatrudnionego w innej szkole, ale tylko w wypadkach określonych w art. 164 ust. 3 i 4 ustawy prawo oświatowe tj. w sytuacjach przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły publicznej lub niepublicznej do innego typu publicznej szkoły.

Taka sytuacja nie występuje jednak w tym przypadku!

Potrzebujesz pomocy prawnej w tym temacie?

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Oświatowego sp. z o.o.

Ul. Szlak 20/7, 31-153 Kraków

T:+48 533 940 018
E: kancelaria@kpgio.pl

Napisz do nas