Blog
Prawo oświatowe

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, jak również wsparcie w kwestiach dotyczących dotacji dla placówek oświatowych. Współpracujemy ze wszystkimi podmiotami funkcjonującymi w sferze oświaty tj. organami prowadzącymi placówki oświatowe, dyrektorami placówek oświatowych i pracownikami placówek oświatowych. Świadczymy usługi prawne na terenie całej Polski.

W jaki sposób założyć niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego?

W jaki sposób założyć niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego prowadzącą kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych? W poprzednich wpisach przybliżyliśmy Państwu pojęcie kształcenia ustawicznego, jak również opisaliśmy różnicę pomiędzy niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego […]
czytaj więcej

Co zawiera statut szkoły?

W dzisiejszym wpisie pochylimy się nad najważniejszymi kwestiami związanymi z dokumentem regulującym działalność jednostki systemu oświaty jakim jest Statut szkoły. Wskażemy Państwu podstawowe elementy, które zostały wskazane w przepisach zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe jak również po krótce omówimy procedurę zmiany statutu przez uprawnione do tego organy.
czytaj więcej

Jak założyć żłobek?

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, opieka nad dziećmi w tym wieku może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię. W dzisiejszym wpisie chcielibyśmy Państwu przybliżyć i przedstawić procedurę założenia jednej z instytucjonalnych form opieki nad najmłodszymi dziećmi, jaką jest żłobek.
czytaj więcej

Edukacja domowa a spełnianie obowiązku szkolnego w Polsce

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w swoich regulacjach konstruuje prawo do nauki, stawiając je na pierwszym miejscu, zaś przepisy ustawy – Prawo oświatowe akcentują już jej obowiązek.
czytaj więcej

Powołanie Fundacji – czy warto?

W niniejszym wpisie przedstawię Państwu podstawowe informacje dotyczące jednej z form prawnych organizacji pozarządowych jaką jest fundacja. Z uwagi na liczne możliwości pozyskiwania środków m.in. poprzez dotacje, stosunkowo prostą procedurę jej tworzenia i rejestracji, zakładanie fundacji staje się coraz to bardziej popularną formą prowadzenia działalności.
czytaj więcej

Jak założyć szkołę?

Szkoła i placówka może być publiczna tj. założona przez jednostkę samorządu terytorialnego lub niepubliczna (określana potocznie prywatną), czyli powołana przez osobę fizyczną lub osobę prawną z sektora prywatnego.
czytaj więcej

Ochrona sygnalistów – nowe prawa i obowiązki

W październiku br. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (Ustawa) implementującej przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa do polskiego porządku prawnego. Biorąc pod uwagę, iż dyrektywa została przyjęta przeszło dwa lata temu, państwa członkowskie Unii Europejskiej mają czas na wprowadzenie przepisów prawa międzynarodowego najpóźniej do grudnia 2021 r. Aktualnie projekt znajduje się w fazie opiniowania.
czytaj więcej

Nowelizacja przepisów dotyczących nakazów zapłaty

W dniu 24 września 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przepisów została przeprowadzona z uwagi na szereg wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) przesądzających, że polskie uregulowania prawne nie chronią w należyty sposób konsumentów. W konsekwencji ustawodawca zdecydował się na zmianę przepisów zawartych m.in. w ustawie z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (dalej: „k.p.c.”), ustawie z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej: „u.k.s.c.”), ustawie z 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (dalej: „pr. weksl”) oraz w ustawie z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (dalej: „k.w.”).
czytaj więcej

Problemy dowodu z zeznań świadka na piśmie

Kolejnym z problematycznych zagadnień, które zostały omówione na I Wrocławskim Seminarium Cywilnoprocesowym odbytym w dniu 15 października 2021 r.,  jest również zmiana wprowadzona ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustaw – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, a mianowicie dowód z zeznań świadka na piśmie.
czytaj więcej